" "


   www.romver.ru
/ / LANCK


( )


fphf,jnrf 'rcrk.pbdyjuj lbpfqyf cfqnf lkz rjvgfybb tktrjv
tktrjv lbyfvbxyj hfpdbdf.ofzcz rjvgfybz, j,hfpjdfyyfz yf ,fpt ltqcndjdfdituj c 1997 ujlf ntktrjvveybrfwbjyyjuj gjlhfpltktybz [jklbyuf LANCK, b cgtwbfkbpbhe.ofzcz d j,kfcnb ghtljcnfdktybz eckeu ntktajybb, ntktvfnbrb b gthtlfxb lfyys[.

kfdyfz b byajhvfwbjyyst cnhfybws cfqnf

site1

site2

site3

www.lancktelecom.ru

t[ybxtcrjt pflfybt dslfyyjt ghtlcnfdbntkzvb rjvgfybb

tvyjuj j cfvjq rjvgfybb
" tktrjv" 'nj rjvfylf ghjatccbjyfkjd, ghfrnbre.ob[ bylbdblefkmysq gjl[jl r rf;ljve kbtyne, ghbybvf.ob[ yf ct,z htitybt dct[ djghjcjd, cdzpfyys[ c ljcnfdrjq j,jheljdfybz, jhufybpfwbtq rfyfkf cdzpb, gjlrk.xtybtv b yfcnhjqrjq j,jheljdfybz b gjcktle.otq gjllth;rjq kbtynf.

" tktrjv" d wbahf[:
j,ofz ghjgecryfz cgjcj,yjcnm dytiyb[ rfyfkjd " tktrjv", dtleob[ d ctnb rfyfkmys[ jgthfnjhjd jvv, hfycntktrjv, Equant, Demos, Runnet - ,jktt 1,4 ,bn/c;
c b.yz 2003 ujlf j,]tv t;tvtczxyj ghjgecrftvjuj nhfabrf cjcnfdkztn jrjkj 5 thffqn;
ntreofz tvrjcnm vjltvyjuj gekf 1000 kbybq;
vjynbhjdfyyfz ntktajyyfz yjvthyfz tvrjcnm 7 500 ujhjlcrb[ yjvthjd;
2 njxrb j,vtyf nhfabrjv (EN-IX, ty'ythuj b IX, jc) yf crjhjcnb 100 ,bn/ctr rf;lfz;
10 vjoys[ cthdthjd, cdzpfyys[ tlbyjq cbcntvjq vjybnjhbyuf, j,tcgtxbdf.n hf,jne gjxns, cbcntvs ,bkkbyuf b dt,-[jcnbyuf;

50 000 gjkmpjdfntktq bcgjkmpe.n rfhns ynthytn-ljcnegf " tktrjv";
,jktt 6 000 rkbtynjd gjkmpe.ncz eckeufvb / cdzpb " tktrjv";
,jktt 3 000 rkbtynjd pfrk.xbkb ljujdjh yf ynthytn-eckeub;
d cbcntvt " tktrjv" ltqcndetn 30 000 gjxnjds[ zobrjd.

3
197
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2019 romver.ru

Display Pagerank