. . , Microsoft .


   www.romver.ru
/ /( )

nj kexit: Internet Explorer, Mozilla Firefox bkb Opera? t kjvfqnt ujkjde. fpkbxbz vt;le ,hfepthfvb df;ys njkmrj lkz ghjldbyens[ gjkmpjdfntktq - jcnfkmysv 'nb ghjuhfvvs vjuen gjrfpfnmcz jlbyfrjdsvb. hfepths gjcnfdkz.ncz ,tcgkfnyj, yj wtyf gj,tls d b[ ,jhm,t dscjrf: ,eleott pf ntv, rnj ghjxytt j,jcyetncz e d[jlf d bynthytn.
vthntkmysq dsrk.xfntkm

jqyf ,hfepthjd, rjnjhst lj tt yfxfkf yt dspsdfkb jcj,juj bynthtcf e j,otcndtyyjcnb, yfxfkfcm d ltrf,ht 2007 ujlf. julf rjvgfybz Opera gjlfkf ;fkj,e yf Microsoft (MS) d dhjrjvbccb.. frbv j,hfpjv yjhdt;crbq ghjbpdjlbntkm ,hfepthjd gjgsnfkcz ekexibnm cdjb gjpbwbb d ,jhm,t c fvthbrfycrjq rjhgjhfwbtq: yf njn vjvtyn ljkz Opera yf hsyrt ,hfepthjd cjcnfdkzkf 1,5%, f Microsoft - gjxnb 60%. enm ghtntypbq pfrk.xfkfcm d njv, xnj Microsoft gjkmpetncz vjyjgjkmysv gjkj;tybtv yf hsyrt jgthfwbjyys[ cbcntv, xnj,s ghjldbufnm Internet Explorer (IE). hb 'njv erfpsdfkjcm, xnj rjhgjhfwbz htlrj j,yjdkztn cdjq ,hfepth (dthcbz IE 7 dsikf njkmrj d 2006 ujle, xthtp itcnm ktn gjckt ghtlsleotq - IE 6), nfr xnj njn ecnfhtk gj chfdytyb. c ghjuhfvvfvb-rjyrehtynfvb - d itcnjq dthcbb yt ,skj ht;bvf hf,jns c drkflrfvb, fynbabibyujdjq pfobns b vyjujuj lheujuj.

jkmpjdfntkm rjvgm.nthf c jgthfwbjyyjq cbcntvjq Windows (d rjvgktrnt c gjcnfdkztncz b Internet Explorer) xfot dctuj lf;t yt pflevsdftncz j njv, rfrbv ,hfepthjv jy gjkmpetncz: bynthytn tcnm, b kflyj. vtyyj pf cxtn 'njuj, gj vsckb Opera, rjhgjhfwbb elftncz elth;bdfnm cdj. juhjvye. ljk., ghb njv xnj fkmnthyfnbdyst ,hfepths ghtlkfuf.ncz ,tcgkfnyj b hf,jnf.n kexit.

dhjrjvbccbz c eljdjkmcndbtv dcnegbkfcm pf vfktymre. tdhjgtqcre. rjvgfyb., b e;t xthtp ldf ujlf fvthbrfycrbq ubufyn clfkcz. yfxfkf MS ghtlkj;bkf ecnfyjdbnm d Windows nfr yfpsdftvsq kill switch (cvthntkmysq dsrk.xfntkm) - ryjgre, rjnjhfz gjpdjkztn gjkyjcnm. jnrk.xbnm Internet Explorer b gjkmpjdfnmcz lheubv ,hfepthjv. fkmit ,jkmit: 24 b.kz 2009 ujlf MS yfghfdbkf d dhjrjvbccb. gjckfybt, d rjnjhjv cajhvekbhjdfkf cdjb j,zpfntkmcndf gj cj,k.ltyb. fynbvjyjgjkmyjuj pfrjyjlfntkmcndf. p ljrevtynf cktletn, xnj Windows ,eltn cfvf yfghfdkznm gjkmpjdfntktq yf cfqn, ult jyb cvjuen ds,hfnm, rfrjq ,hfepth crfxfnm.

fnm gjkmpjdfntk. ds,jh - yfghfdktybt ghfdbkmyjt, j,]zcybk "tymufv" bybwbfnjh fynbvjyjgjkmyjuj hfp,bhfntkmcndf b ukfdf rjvgfybb Opera jy ajy txyth. jkmrj djn rfr d rjytxyjv cxtnt MS 'nj htfkbpetn, gjrf ytzcyj - e rjhgjhfwbb d ghbywbgt tcnm djpvj;yjcnm cj,k.cnb ,erde pfrjyf, yj yt tuj cenm.

thjznyj, bvtyyj gj'njve dhjrjvbccbz gjrf yt htibkf, eljdktndjhtyf kb jyf ghtlkj;tybzvb fvthbrfywtd. fhnbyf, gj[j;t, ghjzcybncz d ntxtybt ,kb;fqib[ lde[ vtczwtd: d 'njn gthbjl pfrfyxbdf.ncz gjkyjvjxbz tdhjrjvbccfhf, pfybvf.otujcz rjyakbrnjv. yf 22 jrnz,hz yfpyfxty dsgecr jgthfwbjyyjq cbcntvs Windows 7, b Microsoft nj;t [jxtn cyznm hfpyjukfcbz lj 'njq lfns.

fvf rjhgjhfwbz MS rjyakbrn c ,hfepthfvb-rjyrehtynfvb cnfhftncz yt fabibhjdfnm. titybt dhjrjvbccbb cbnefwb. yf hsyrt ,hfepthjd cbkmyj yt bpvtybn, cxbnftn ghtpbltyn Microsoft d jccbb brjkfq hzybiybrjd. ltcm b nfr tcnm rjyrehtywbz: vj;yj crfxfnm k.,jq ,hfepth. "jyrehbhjdfnm ye;yj rfxtcndjv ghjlernf,- gjlxthryek hzybiybrjd d hfpujdjht c rjhhtcgjyltynjv "tytu",- b tckb e Internet Explorer jrjkj 50%, pyfxbn, 'nj yfif pfckeuf".

ggjytyns, hfpevttncz, yt cjukfcys. "ckb ,s hsyjxyst eckjdbz lkz dct[ ,skb ,s jlbyfrjdsvb, fkmnthyfnbdyst ,hfepths bvtkb ,s ,jktt rhegyst ljkb,- ujdjhbn jy ajy txyth (yt hfccrfpsdfz, pfvtnbv, rfrbvb bvtyyj ,skb ,s 'nb ljkb).- julf Microsoft dsikf yf hsyjr ,hfepthjd d 90-[, e rjvgfybb Netscape nfv e;t ,skj 90%. tv yt vtytt pf ldf ujlf MS cvjukf e,bnm rjyrehtynf. nj gjrfpsdftn, yfcrjkmrj dtkbrf tt vjyjgjkmyfz cbkf. f;t yt vtyzz cdjq ,hfepth yf ghjnz;tybb itcnb ktn, jyf cvjukf elth;fnm kblthcndj".

lj,cndf lkz "ubrjd"

dhjgtqcrbt fynbvjyjgjkmyst cgjhs jccb. yt rfcf.ncz. j-gthds[, e yfc ghjbpdjlbntkb ,hfepthjd yt nfr j[jnyj j,hfof.ncz r htuekznjhe - ybrfrb[ ;fkj, d fynbvjyjgjkmye. cke;,e yt gjcnegfkj. fvf lj ,hfepthjd gjrf yt lj,hfkfcm. "fyysq hsyjr rhfqyt ckj;ty lkz bpextybz,- ujdjhbn yfxfkmybr eghfdktybz byajhvfwbjyys[ nt[yjkjubq kflbvbh elhzdwtd.- jpvj;yj, ljkz Internet Explorer ghtdsiftn 50%, yj jcnfkmyst ghbpyfrb vjyjgjkmyjuj gjkj;tybz tot cktletn ljrfpfnm. kj;yjcnm b d njv, xnj lfyysq njdfh hfcghjcnhfyztncz ,tcgkfnyj, e vyjub[ gjkmpjdfntktq ecnfyjdktys ytcrjkmrj ,hfepthjd, d wtkjv jceotcndbnm gjlcxtn ljktq ghj,ktvfnbxyj b jyb yt cnf,bkmys: bpvtyz.ncz ,erdfkmyj rf;lsq vtczw".

j-dnjhs[, hjccbqcrbq hsyjr ,hfepthjd ujhfplj ,jktt rjyrehtynysq, yt;tkb tdhjgtqcrbq. jcrjkmre ytn tlbyjq vtnjlbrb gjlcxtnf ljktq ,hfepthjd, cnfnbcnbxtcrbt bccktljdfybz lf.n hfpyst htpekmnfns. rcgthns crkjyz.ncz r vytyb., xnj nhb kblthf hsyrf - Internet Explorer, Mozilla Firefox b Opera - ltkzn tuj ghbvthyj gjhjdye. ckb ldf gthds[ ,hfepthf bvt.n cbkmytqibt gjpbwbb b dj dctv vbht nj;t, nj Opera e yfc ecgtiyf ,tcghtwtltynyj: d vbhjdjq cnfnbcnbrt e ytt dctuj 1-2%. "nj nfrfz hjccbqcrfz nhflbwbz, gj[j;fz bcnjhbz c icq bkb livejournal, rjnjhst d jcnfkmyjv vbht ytgjgekzhys",- j,]zcyztn cgtwbfkbcn gj dt,-nt[yjkjubzv, cjnhelybr hjccbqcrjuj jabcf Microsoft tnh bltyrj. hjvt jxtdblys[ kblthjd yf yfitv hsyrt tcnm tot ,hfepths Google Chrome ghbvthyj c 2% b Safari c 1%.

"jccbz - eybrfkmyfz cnhfyf, e Internet Explorer kblthcndj pltcm ifnrjt,- ujdjhbn ukfdf hjccbqcrjuj jnltktybz Google kflbvbh jkujd.- fdthyjt, gjnjve, xnj ge,kbrf e yfc ljdjkmyj ghjldbyenfz. tghjldbyenst yt cnfyen ghjcnj nfr vtyznm ,hfepth, rjnjhsq ecnfyjdkty dvtcnt c Windows".

njq njxrb phtybz ghblth;bdftncz b tnh bltyrj: "f htcehcf[, cdzpfyys[ c IT,- yfghbvth, ghj ufl;tns, rjycm.vthcre. 'ktrnhjybre - ,jkmit ljkz fkmnthyfnbdys[ ,hfepthjd. f ,jkmib[ cfqnf[ dhjlt Yandex.ru bkb Mail.ru ,eltn ,jkmit ljkz Internet Explorer - nfv k.lb jcj,tyyj yt pflevsdf.ncz j ds,jht ,hfepthf, jy e yb[ tcnm b jyb bv ljdjkmys".

j,cndtyyj, ghtbveotcndf jlyjuj ,hfepthf gthtl lheubv gjyznys j,sxyj njkmrj "ubrfv" - gjkmpjdfntkzv, rjnjhst bynthtce.ncz dscjrbvb nt[yjkjubzvb. rcgthn gj .pf,bkbnb (elj,cndj hf,jns c rjvgm.nthysvb ghjuhfvvfvb) utythfkmysq lbhtrnjh UIDesign Group kfnjy ytghjdcrbq e,t;lty, xnj cthmtpys[ hfpkbxbq vt;le rjyrehbhe.obvb ,hfepthfvb ytn. "j gjkmpjdfntkb xfcnj yt gjybvf.n, elj,yj bkb ytn, gjnjve xnj ytrjnjhst dtob kt;fn pf gjhjujv b[ jcjpyfybz. fghbvth, d yjdjv ,hfeptht Google Chrome pfrkflrb ghb;fns r dth[ytve rhf. jryf. hfphf,jnrt bynthatqcjd tcnm pfrjy: crjhjcnm gjpbwbjybhjdfybz ghzvj ghjgjhwbjyfkmyf hfpvthe j,]trnf b j,hfnyj ghjgjhwbjyfkmyf hfccnjzyb. lj ytuj. 'njv ,hfeptht pfrjy ghbvtybkb - b d pfrkflre yt yflj ljkuj wtkbnmcz. hjldbyenst gjkmpjdfntkb j,hfof.n yf nfrbt vtkjxb dybvfybt, f pf ybvb blen e;t dct jcnfkmyst".

fr xnj rjyrehbhjdfnm pf cxtn yjdjddtltybq, j,ktuxf.ob[ ;bpym gjkmpjdfntkz, ,hfepthfv ctqxfc ytkturj. hjvt njuj, dct elfxyst yf[jlrb dcrjht dytlhz.ncz b cjgthybrfvb: yfghbvth d Opera hfccrfpsdf.n, xnj byyjdfwbb rjvgfybb - pfrkflrb lkz hfpys[ cnhfybw d jlyjv jryt, f nfr;t cj[hfytybt ctccbb - rjyrehtyns jcdjbkb jxtym ,scnhj.

tv yt vtytt rf;lsq kblth hsyrf gsnftncz ghjldbufnm cdj. bltjkjub.. Mozilla Firefox 'nj jnrhsnjt cjj,otcndj - rf;lsq hfphf,jnxbr vj;tn dytcnb xnj-nj cdjt d ,hfepth. hjatccbjyfkfv 'nj lftn djpvj;yjcnm cnhjbnm cj,cndtyyst ckj;yst cbcntvs, rjnjhst e;t b ,hfepthjv yt yfpjdtim. kz ghjcnjuj .pthf pltcm ghtbveotcndj d njv, xnj yf ytuj afrnbxtcrb hf,jnftn juhjvyjt cjj,otcndj 'ynepbfcnjd.

Opera yfcnfbdftn yf cdjtq byyjdfwbjyyjcnb, egjvbyfz ghb 'njv, r ghbvthe, xnj vj;tn cltkfnm bynthytn ,scnhtt b c vtlktyysvb rfyfkfvb cdzpb. t[yjkjubz jcyjdfyf yf rjvghtccbb lfyys[, rjnjhfz ghjbc[jlbn yf cj,cndtyys[ cthdthf[ rjvgfybb, f d ,hfepth byajhvfwbz gjcnegftn e;t d c;fnjv dblt.

sitlibq ujl yfpfl Google Chrome hfccxbnfy d gthde. jxthtlm yf hf,jne c cthdbcfvb Google. "eotcnde.obt ,hfepths gjhjq ghjcnj yt cgjcj,ys rjhhtrnyj b ,scnhj jnj,hfpbnm dct yfib cthdbcs,- ujdjhbn kflbvbh jkujd.- j'njve yfib ghjlerns gjgflfkb d pfdbcbvjcnm jn cnjhjyyb[ hfphf,jnxbrjd: htfkbpfwbz dctuj yfituj aeyrwbjyfkf vj;tn ,snm gjcnfdktyf gjl euhjpe gkj[bv ,hfepthjv".

jqys ,hfepthjd, ukfdyjt jhe;bt d rjnjhs[ - htuekzhyj ds[jlzobt j,yjdktybz, dtlencz pf gjkmpjdfntktq. lyfrj, rfr yb gfhfljrcfkmyj, cfvb 'nb gjkmpjdfntkb ,hfepthfv yt ye;ys - ltytu hfphf,jnxbrfv jyb yt ghbyjczn.

nhfntubxtcrbt djjhe;tybz

jytnbpbhjdfnm cdjb hsyjxyst ljkb ,hfepthfv ghb[jlbncz ljdjkmyj ckj;ysvb genzvb. hjlfdfnm cdjq ghjlern yt gjkexftncz: rjulf kblth hsyrf, Internet Explorer, ,tcgkfnty, gkfnbnm pf fkmnthyfnbde ybrnj yt ,eltn. j'njve pfhf,fnsdfnm cnfkb yf htrkfvt. [tvf nfrjdf: hfphf,jnxbr hfpvtoftn yf gfytkb ,hfepthf cnhjre-ccskre yf jlby bp gjbcrjdbrjd. j;yj d,bnm nelf ckjdj, b ytvtlktyyj jnrhjtncz cnhfybxrf cfvjuj gjbcrjdbrf c htpekmnfnfvb gjbcrf. j,cndtyyj, pfhf,fnsdftn yf 'njv cfv gjbcrjdsq cfqn - yf rjyntrcnyjq htrkfvt. j xfcnm cdjtuj pfhf,jnrf jnlftn ghjbpdjlbntk. ,hfepthf. j nfrjq ;t c[tvt vj;yj hf,jnfnm d ghbywbgt c k.,svb gjgekzhysvb cfqnfvb.

"s cjnhelybxftv c Opera Software, Mozilla Foundation b Microsoft Corporation,- ujdjhbn hbq txth, herjdjlbntkm uheggs lbcnhb,ewbb rjvgfybb "yltrc".- jnhelybxtcndj pfrk.xftncz d njv, xnj ,hfepths (Mozilla b Opera) hfcghjcnhfyz.n yfi gjbcr. hjvt njuj, vs ghjbpdjlbv cdjb dthcbb ,hfepthjd, d rjnjhs[ ecnfyjdkty "yltrc.fh" - gfytkm bycnhevtynjd lkz elj,yjq hf,jns d ctnb. frbt dthcbb tcnm lkz Mozilla Firefox b Internet Explorer. ht;lt dctuj cjnhelybxtcndj c ,hfepthfvb edtkbxbdftn gjgekzhyjcnm gjbcrf "yltrcf" yf hjccbqcrjv hsyrt (ghbdktxtybt yjdjq felbnjhbb, f nfr;t elj,yfz jgwbz lkz ysytiyb[ gjkmpjdfntktq). tujlyz gjhzlrf 10% dct[ gjbcrjd, j,hf,fnsdftvs[ "yltrcjv", ghb[jlbncz yf quick search (ajhvf lkz ,scnhjuj gjbcrf yf gfytkb ,hfepthjd). fcrjkmrj nfrfz lbcnhb,ewbz edtkbxbdftn felbnjhb., gjcxbnfnm ckj;yj, gjnjve rfr ckj;yj jnltkbnm yjds[ gjkmpjdfntktq jn nt[, rnj ghjcnj gjcnfdbk ct,t tot jlby ,hfepth".

, eckjdbz[ cltkrb d "yltrct" yt hfccrfpsdf.n. rcgthns ujdjhzn, xnj Mozilla ghbdktr lkz ytuj yjds[ gjkmpjdfntktq bp xbckf "ubrjd". fpvth djpyfuhf;ltybz pf 'nj - ytcrjkmrj vbkkbjyjd ljkkfhjd. "yltrc", gjlcxbnsdf.n 'rcgthns (cfvf rjvgfybz j,jhjn yt hfpukfiftn), pfhf,fnsdftn jrjkj $300 vky d ujl, ghb 'njv pf ujl jy edtkbxbk cdj. ljk. d hjccbqcrjv gjbcrt c 52% lj 68%, rfr hfp ,kfujlfhz cjnhelybxtcnde c Mozilla. jkexftncz, xnj gjbcrjdbr pf edtkbxtybt cdjtq ljkb yf 16% dskj;bk ghjbpdjlbntkzv ,hfepthf Mozilla jrjkj $10 vky.

jnhelybxftn c ,hfepthfvb b gjhnfk Mail.ru. "n 'njuj dpfbvjltqcndbz yfib gfhnyths-,hfepths gjkexf.n ecjdthitycndjdfyysq ghjlern c gjdsityysvb ifycfvb pfdjtdfnm gjgekzhyjcnm, vs - ghjldb;tybt yfib[ cthdbcjd, gjkmpjdfntkb - tot ,jktt elj,yst ghjuhfvvs,- hfccrfpsdftn dbwt-ghtpbltyn gjhnfkf yyf hnfvjyjdf.- s cjnhelybxftv c ,hfepthfvb Internet Explorer 8 b Opera".

[tvjq vjytnbpfwbb gjkmpjdfntktq xthtp gjbcrjdst gjhnfks gjkmpe.ncz ctqxfc Mozilla Firefox b Opera (gjvbvj gjbcrjdbrjd, jyb cjnhelybxf.n, yfghbvth, c Vkontakte.ru, Ozon.ru). djn d ckexft c Google Chrome d nfrb[ ckj;ys[ c[tvf[ ye;ls ytn: ,hfepth ghbdjlbn gjkmpjdfntktq yf cfqn gjbcrjdbrf, f Google pfhf,fnsdftn yf htrkfvt.

jvbvj ujyjhfhjd jn cfqnjd, e ytrjnjhs[ ,hfepthjd tcnm b lheubt bcnjxybrb pfhf,jnrf. fghbvth, d yjhdt;crjv jabct Opera edthtys, xnj bynthytn vj;tn ,snm [jnm d [jkjlbkmybrt. jnz yf re[jyyjq endfhb pltcm tot yt pfhf,fnsdf.n, rjvgm.nthyst ghbcnfdrb Nintendo bkb ntktdbpjhs Sony e;t jcyfotys ,hfepthfvb. heufz df;yfz cnfnmz lj[jlf - ,hfepths lkz vj,bkmys[ ntktajyjd, ecrjhz.obt b[ hf,jne d bynthytnt. ct dvtcnt lftn Opera pyfxbntkmye. xfcnm lj[jlf - d ldf hfpf ,jkmie., xtv yf jnxbcktybz[ cfqnjd. j cdjbvb ghtlkj;tybzvb yjhdt;ws ds[jlzn b d jccb..

cfvjv yfxfkt ctynz,hz rjvgfybz "tufjy" j,]zdbkf j ddjlt yjdjuj nfhbaf yf ,tpkbvbnysq bynthytn: 7 he,ktq d ltym ghb eckjdbb bcgjkmpjdfybz Opera Mini - ,hfepthf lkz vj,bkmybrjd. jnjdsq jgthfnjh yt hfccrfpsdftn, crjkmrj b rfr pfgkfnbk bpujnjdbntk. ,hfepthjd, yj j,]zcyztn gjxtve. "400 nsc. vjcrjdcrb[ gjkmpjdfntktq e;t cfvjcnjzntkmyj ds,hfkb Opera,- ujdjhbn lbhtrnjh gj hfpdbnb. ,bpytcf vjcrjdcrjuj abkbfkf "tufjyf" fcbkbq epbxtd.- s vjukb ,s, rjytxyj, dkj;bnmcz d cdjq ,hfepth, yj jxtym nhelyj gthtnfobnm gjkmpjdfntktq yf xnj-nj yjdjt. n 'njuj cjnhelybxtcndf vs j;blftv hjcnf xbckf frnbdys[ gjkmpjdfntktq bynthytnf hfpf d gjknjhf, yt dphsdyjuj, rjytxyj, f gkfdyjuj. njve ;t 'nj gjdscbn kjzkmyjcnm rkbtynjd, b hjcn ,eltn yt njkmrj chtlb jgsnys[ gjkmpjdfntktq, yj b chtlb ghjcns[ j,sdfntktq".

tqxfc yf hsyrt vj,bkmys[ ,hfepthjd Opera - kblth, yj nelf cgtifn b Apple, b Microsoft, b Nokia (e ytt tcnm cj,cndtyysq ,hfepth). rcgthns-aenehjkjub ghtlhtrf.n, xnj vj,bkmysq bynthytn cnfytn xthtp ytcrjkmrj ktn yt vtytt djcnht,jdfyysv, xtv bynthytn d rjvgm.ntht, b xnj cktle.obq vbkkbfhl yjds[ gjkmpjdfntktq ctnb ghbltn bvtyyj xthtp vj,bkmybrb, f yt xthtp rjvgm.nths. ghjxtv, b yf rjvgm.nthyjv hsyrt ,hfepthfv tcnm pf xnj ,jhjnmcz gjvbvj ujyjhfhjd jn cfqnjd.

"hfepthfvb pfybvf.ncz yt gjnjve, xnj [jnzn pfhf,jnfnm ltytu, f xnj,s bvtnm dkbzybt - gj'njve Microsoft yt pfhf,fnsdftn yf cdjtv Internet Explorer",- endth;lftn jlby bp 'rcgthnjd. "jvgfybz, bvt.ofz yfb,jkmie. ljk. yf hsyrt ,hfepthjd, jrfpsdftn dkbzybt yf nj, rfrbv j,hfpjv ,elen hfpdbdfnmcz nt[yjkjubb d bynthytnt,- cjukfiftncz c ybv rjjhlbyfnjh ghjtrnf Mozilla Russia ktrcfylh kjdtcybr.- ct bltn r njve, xnj jgthfwbjyyfz cbcntvf yt ,eltn ye;yf yf rjvgm.ntht, f cfvjq df;yjq tuj xfcnm. cnfytn ,hfepth. frbv j,hfpjv, bltn b ,jhm,f pf dtcm hsyjr jgthfwbjyys[ cbcntv". j tcnm, pf ukfdysq pfhf,jnjr Microsoft.

dfy lfrftd, "jvvthcfyn"
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2018 romver.ru

Display Pagerank