, , .


   www.romver.ru
/ /( )

rfhnbyrf

tcznm ktn yfpfl ynthytnf d jccbb yt ,skj. fr ;t nfr, cghjcbnt ds, dhjlt ,s lf;t World Wide Web e;t d ntxtybt gznb ktn ceotcndjdfk, lf b ghjdfqlthjd rexf ,skf. j ytn, yt ,skj e yfc ynthytnf. jytxyj, rfrjq-yb,elm j,kflfntkm vjltvf hfp d vtczw gjregfk rfhnjxre b yfckf;lfkcz pfuheprjq jlyjq cnhfybws d ntxtybt ytcrjkmrb[ vbyen, yj vbh tnb yt ,sk pyfrjv ghjcnjve j,sdfntk.. jcgjlb, lf ds gjlevfqnt, rnj d nj dhtvz d yfitq cnhfyt gjregfk vjltvs? jcyjdyjv, abljiybrb b dkfltkmws cj,cndtyys[ BBS. yt yflj ujdjhbnm, xnj 'nj ,skf ceotcndtyyfz xfcnm yfctktybz, lf;t lkz jcrds 'nj endth;ltybt cjdthityyj yt dthyj.

ghjxtv, nt dhtvtyf, r [elitve bkb r kexitve, ghjikb. .,e., f,cjk.nyj k.,e. byajhvfwb., vs yf[jlbv d ynthytnt, vs gjrfpsdftv cdjb ajnjuhfabb b dbltj, vs ytktufkmyj rfxftv abkmvs, cthbfks b buhs jlybv yf;fnbtv ryjgrb vsib, b ybrnj yt vj;tn yfv gjvtifnm (dc-nfrb 'nj kbiftn ghjwtcc juhjvyjq ljkb hjvfynbrb gjvy., rfr pfgbcsdfk yf rfcctns rf;le. cthb. "fdbkjyf-5", f fybvt yfv ghbdjpbkb d vtirt bp jkmib. hb[jlbkjcm cvjnhtnm xtndhnsq ctpjy "tqkjh ey" yf gjkmcrjv. xnj gjltkftim).

jn, rnj levftn, xnj ynthytn b rjvgm.nths d wtkjv, jcnfyencz nfrbvb ;t, rfr jyb tcnm ctqxfc, uke,jrj pf,ke;lftncz. fpvsiktybz aenehbcnjd j njv, xnj ;t ,eltn lf;t ktn xthtp ltcznm, gjlj,ys uflfyb. yf rjatqyjq ueot, yj tckb rnj-yb,elm bp yb[ d htpekmnfnt gjgfln "d z,kjxrj", tuj ,elen yfpsdfnm ghjhjrjv, yt pflevsdfzcm, xnj tve ghjcnj gjdtpkj. fr djn b z yflt.cm, xnj vyt gjdtpn, [jnz b yt ghjie ghbybvfnm vjb hfpvsiktybz pf xbcne. vjytne. jytxyj ;t, dfif rjycnhernbdyfz rhbnbrf ghbdtncndetncz. xv vs ,eltv ujdjhbnm? jytxyj ;t, j ,eleotv. t nfrjv e; b lfkrjv ,eleotv ynthytnf b, cfvjt df;yjt, j vtyz.otqcz vjltkb hfcghjcnhfytybz wbahjdjuj rjyntynf.

eleott ghtrhfcyj?

j lkz yfxfkf lfdfqnt jghtltkbvcz, xnj ;t cj,jq ,eltn ghtlcnfdkznm rjvgm.nth xthtp ltcznm ktn. hbpyfrb njuj, xnj ubufuthwjdfz ujyrf, lf b crjhjcnm yfhfobdfybz vjoyjcntq vfiby d wtkjv, ceotcndtyyj pfvtlkbncz, dblys e;t ctqxfc. jcvjnhbnt, rfre. gjgekzhyjcnm ghbj,htkb ytn,erb, 'nb vfktymrbt ytljhjubt k'gnjgs. rjywt rjywjd, ytj,[jlbvjcnm pfgecrfnm rfrbt-kb,j ghbkj;tybz yf kjrfkmyjv rjvgm.ntht gjcntgtyyj jncnegftn. bim ,s ,sk ,hfepth, gjllth;bdf.obq cjdhtvtyyst cnfylfhns, f jcnfkmyjt ghbkj;bncz. tnhelyj ghtlgjkj;bnm, xnj njkmrj ,hfepth d htpekmnfnt b jcnfytncz (ye b rfrjq-yb,elm eckjdysq rfhrfc bynthatqcf). thdfz nfrfz rhegyfz hfphf,jnrf "j,kfxyfz" cbcntvf Chrome OS jn Google.

rfhnbyrf

jjndtncndtyyj, [hfytybt lfyys[ yf yjcbntkt rjyrhtnyjuj rjvgm.nthf nfr;t gthtcnfytn ,snm ytj,[jlbvjcnm., xnj, dregt c edtkbxtybtv crjhjcntq ynthytnf b gjdctvtcnyjq ljcnegyjcnm. ,tcghjdjlyjuj ljcnegf d tnm, ghbdtln r njve, xnj nthvbyfke e;t yt gjnht,etncz cj,cndtyyjt [hfybkbot, f d gfvznb rjvgm.nthf ,eltn [hfybnmcz njkmrj vbyb-, rjcnzr, ytrjt gjlj,bt ysytiytuj BIOS.

j gjlj;lbnt, crf;tnt ds, f rfr ;t njhhtyns? jyznyj, xnj jykfqyjdjt [hfybkbot dctulf vj;yj regbnm e rfrjq-yb,elm rjvgfybb, ghtljcnfdkz.otq nfrbt eckeub, f pfntv ytbp,t;yj gjzdktybt rexb dt,-ghbkj;tybq, rjnjhst gjpdjkz.n j,vtybdfnmcz afqkfvb. ghjxtv, r cxfcnm., afqkjdfz cbcntvf, ljcnegyfz gjkmpjdfntkzv lkz vfybgekzwbb, nfr;t vj;tn dcrjht eqnb d ghjikjt b nen vs dblbv gthde. lbktvve, hfphtibve. ldevz genzvb. t ,eltv pf,sdfnm, xnj vyjubt gjkmpjdfntkb ghbdsrkb gjkexfnm k.,e. byajhvfwb., cvjnhtnm k.,st abkmvs b buhfnm d buhs ,tcgkfnyj, rfxfz b[, jgznm ;t, c afqkjj,vtyybrjd bkb njhhtynjd.

j;yj ghtldbltnm gjzdktybt peer-to-peer gjnjrjds[ cthdbcjd, cvsck rjnjhs[ pfrk.xftncz d njv, xnj dbltj bkb felbj, ghb ljcnfnjxyjv rjkbxtcndt bcnjxybrjd, vj;yj ,eltn cvjnhtnm yf ktne, ghb 'njv cfqn-j,vtyybr ,eltn bcgjkyznm aeyrwbb gktthf. nj ;t rfcftncz njhhtynjd, nj jyb nj;t, gj bltt, ybrelf yt ltyencz. cnfnb, tckb ghtlgjkj;bnm, xnj vrbt [hfybkbof yf kjrfkmyjq vfibyt jcnfyencz, nj gjxtve ,s dt,-ghbkj;tyb. yt crkflsdfnm crfxfyyjt d cdj. "gtcjxybwe"?

tytt gjyznyf cbnefwbz c dt,-ghbkj;tybzvb. frbv j,hfpjv hfphf,jnxbrb ,elen gjkexfnm ghb,skm jn yb[? jkmrj pf cxn htrkfvs, hfcgjkj;tyyjq yf cnhfybwf[ htcehcf? jvybntkmyj. fdthyzrf, pfcbkmt vfkjvjoys[ bynthytn-nthvbyfkjd ghbdtln r njve, xnj ghjlf;b jnltkmys[ ghjlernjd gjdsczncz (dcgjvybnt njn ;t App Store ,jkmibycndj ghjuhfvv, rjnjhst tcnm d yv, ytgkj[j ghjlf.ncz lf;t yt gjnjve, xnj gjkmpjdfntkb yt pyf.n, rfr dpkjvfnm cdjq iPhone, f ghjcnj gjnjve, xnj k.lb yt [jnzn ghjbpdjlbnm 'rcgthbvtyns yfl cdjbv cvfhnajyjv). t ,eltv, ghb 'njv pf,sdfnm, xnj rjvgktrcyjcnm dt,-ghbkj;tybq r njve dhtvtyb yt ,eltn ecnegfnm j,sxysv kjrfkmysv ghjuhfvvfv.

f djghjc "xnj ltkfnm" jndtn jlby: gkfnbnm. gjdthmnt, gkfnbnm ,elen, nfr rfr j,sxyst k.lb k.,zn gkfnbnm. brb lf, yt k.,zn, yj yt cnjbn levfnm, xnj jyb zdkz.n cj,jq ,jkmie. xfcnm xtkjdtxtcndf. v jcnfytncz njkmrj cbltnm d rfrb[-yb,elm cnfhs[ dthcbz[ cdjb[ k.,bvs[ b cgjrjqyj crjkmrj dktptn j,vtybdfnmcz lhtdybv cjanjv, crjvveybp;tyysv d ,jhjlfnst dhtvtyf.

heubt buhs

tgthm vs gtht[jlbv r cfvjve bynthtcyjve, f bvtyyj r buhfv. te;nj b nen ,eleott yfv gjlrblsdftn gjlkzyre? cgjrjqntcm, ds cfvb yt pfvtnbnt, rfr cnfytnt ktufkmysvb utqvthfvb. nj rfcftncz MMORPG, nj tckb 'nj yt rfrfz-yb,elm rhfcbdfz, yj cjdthityyj crexyfz ,fqlf rjhtqcrjuj ghjbpdjlcndf, dhjlt Lineage, nj jyb e;t b ctqxfc dgjkyt ct,t ghjwdtnf.n. jnbnt crfpfnm, xnj ybrjulf yt gkfnbkb Blizzard pf vtczw d World of Warcraft? f!

j yt ,eltv jcnfyfdkbdfnmcz yf 'njq bltt. yftnt nfrjq cthdbc Onlive, pfgeotyysq d 'njv ujle? uj cjplfntkb ,tp jcj,s[ wthtvjybq yfpsdf.n cdj ltnbot ",eleobv rjvgm.nthys[ buh" b ghjgjdtle.n jlyj ghjcnjt endth;ltybt: dfi rjvgm.nth djdct yt j,zpfntkmyj ljk;ty ,snm ;enrj vjoysv, xnj,s ds cvjukb yfckflbnmcz cfvsvb cdt;bvb ghjlernfvb bylecnhbb hfpdktxtybq. ct ckj;yst dsxbcktybz jceotcndkz.ncz yf cthdthf[ rjvgfybb, d nj dhtvz rfr gjkmpjdfntkm ghjcnj gjkexftn gjnjrjdjt dbltj. cdj. jxthtlm, c tuj hf,jxtq cnfywbb d "j,kfrj" gjcskf.ncz cbuyfks jn rjynhjkkthf bkb c rkfdbfnehs, xnj gjpdjkztn eghfdkznm gthcjyf;tv gj ne cnjhjye 'rhfyf.

rfhnbyrf

fpevttncz, pf dc ye;yj gkfnbnm, b buhjr cvj;tn kb,j gkfnbnm pf f,jytvtyn, kb,j ghjcnj regbnm gjyhfdbdie.cz buhe, f njxytt djpvj;yjcnm gjkmpjdfnmcz t. yf cthdthf[ Onlive ,tcrjytxyj. jkmpjdfnmcz 'nbvb eckeufvb vj;yj ,eltn bp k.,juj ,hfepthf yf "frt" bkb PC, f vj;yj b ghjcnj ghbj,htcnb yt,jkmie. rjhj,jxre-ghbcnfdre, rjnjhfz nhfyckbhetn dbltj yf 'rhfy ntktdbpjhf gjkmpjdfntkz. cnfnb, dhtvtyf, rjulf rkbtyn rfrjq-yb,elm MMORPG pfybvftn gj ltcznre ubuf,fqn, nj;t yfdthyzrf ghjqlen, dtlm rfhnbyrf, dslfdftvfz gjkmpjdfntk., nfr;t ,eltn utythbhjdfnmcz yf elfkyys[ cthdthf[.

ghjxtv, vs pf,skb ghj cjdhtvtyyst ghbcnfdrb, rjnjhst to yt crjhj eqlen yf gjrjq gjcvjnhbnt, yfcrjkmrj ecgtiytt hfphf,jnxbrb njhue.n cdjbvb buhfvb lkz yb[, xtv buhfvb lkz PC. tvelhtyj dtlm dpkjvfd ghbcnfdre XBOX 360, r ghbvthe, ds j,tcgtxbdftnt ct,t ,fy dj dct[ ctntds[ cthdbcf[ rjvgfybb, xnj yt tcnm [jhjij. njve ;t, cltkfnm 'nj ljcnfnjxyj ckj;yj, b, rfr d ckexft c iPhone, yt rf;lsq bp pyf.ob[, rfr 'nj cltkfnm, yf nfrjt htibncz.

fr xnj djn rfr j,cnjzn ltkf: dbltj b felbjgbhfncndj yt evhn, pfnj djn pf ghbkj;tybz b, d njv xbckt pf buhs, gkfnbnm ghblncz. ,eltnt gkfnbnm rfr vbktymrbt, ybrelf yt ltytntcm. ghjxtv, vj;tn ,snm, z jib,f.cm? julf lj,hj gj;fkjdfnm d rjvvtynfhbb, gjlbcrenbhetv. f b vyj;tcndj bynthtcys[ ntv jcnfkbcm ytpfnhjyensvb.

dnjh: b[fbk fhgjd
3
  ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2018 romver.ru

Display Pagerank