. 2011,


   www.romver.ru
/ / .( )

fyyf j;rjdf

jl pfyfdtc e[jlzotuj ujlf SEOnews htibk gjldtcnb ytrjnjhst bnjub hsyrf bynthytn-vfhrtnbyuf. fyysq vfnthbfk jnrhsdftn cthb. cnfntq j cfvs[ pfvtnys[ cj,snbz[ d catht "jbcrjds[ cbcntv", "ynthytn-htrkfvs" b "jwbfkmys[ ctntq". thdsq vfnthbfk e;t gthtl dfvb! ,kb;fqibt lyb ,elen jge,kbrjdfys cktle.obt cnfnmb. ktlbnt pf j,yjdktybzvb! fi SEOnews!

 

jn b yfcnegbk gjcktlybq vtczw 2011. [jlzobq ujl ,sk ,jufn yf cj,snbz rfr ghbznyst b hfljcnyst, nfr b byjulf hfccnhfbdf.obt b ytdtctkst. jytw ujlf nhflbwbjyyfz gjhf gjldjlbnm bnjub ghjltkfyyjq hf,jns, ghjfyfkbpbhjdfnm dpktns b gfltybz, b pfntv c ujhljcnm. crfpfnm f! 'nj cltkfk!. SEOnews nfr;t htibk gjlsnj;bnm htpekmnfns rhjgjnkbdjuj nhelf, ghfdlf, yt cdjtuj ('nj vs cltkftv xenm gjp;t), f dtleob[ gjbcrjds[ cbcntv eytnf. tlm d 2011 ckexbkjcm ytvfkj dctuj bynthtcyjuj, b dcgjvybnm cfvst pyfxbvst cj,snbz jnhfckb ,eltn jny.lm yt kbiybv.

yltrc

tcvjnhz yf yt,jkmijt cyb;tybt gjbcrjdjq ljkb yltrc ,sk b tcnm gjbcrjdbr 1 eytnf. e[jlzotv ujle yltrc yt hfp ghtgjlyjcbk jgnbvbpfnjhfv c.hghbps, ghbxtv ghbznysvb ,skb lfktrj yt dct.

pvtytybz d gjbcrt

2011 yltrc ghjljk;bk buhe d jhjlf - ktnjv gjbcrjdbr fyjycbhjdfk pfgecr yjdjq gjbcrjdjq gkfnajhvs tqrmzdbr, rjnjhfz exbnsdftn zpsrjdst ghtlgjxntybz gjkmpjdfntkz. tqrmzdbr cvjnhbn njkmrj yf pfghjcs yf fyukbqcrjv zpsrt. y jnabkmnhjdsdftn kfnbycre. nhfyckbnthfwb. heccrjzpsxys[ pfghjcjd, flhtcf cfqnjd, jib,rb hfcrkflrb rkfdbfnehs b n.l. tqrmzdbr exbnsdftn, rfr xfcnj gjkmpjdfntkm jnrhsdftn bp htpekmnfnjd gjbcrf dt,-cnhfybws yf fyukbqcrjv, b bcgjkmpetn 'ne byajhvfwb. ghb hfy;bhjdfybb, lfdfz ,jkmit bkb vtymit ccskjr yf fyukjzpsxyst htcehcs chtlb gthds[ htpekmnfnjd gjbcrf.

 

j,snbt, rjnjhjt dcrjks[yekj SEO-j,otcndtyyjcnm ktnjv 2011, - yltrc yfxfk ,jhm,e c yfrhenxbrfvb gjdtltyxtcrb[ afrnjhjd. yfxfkf gjbcrjdbr njyrj yfvtrfk, xnj tve yt gj leit ytrjhhtrnysq vtnjl ghjldb;tybz. pfntv ghjcnj gjybpbk gjpbwbb d dslfxt ,jktt xtv nsczxb htcehcjd cfqns SEO-rjvgfybq, ekbxtyys[ d yfrhenrt, b, pfjlyj, b[ rkbtynjd.

 

tcvjnhz yf [vehe. gjujle jctym cnfkf lkz jgnbvbpfnjhjd ujhzxbv gthbjljv. ctynz,ht yltrc jnrhsk buki, xnj,s lfnm dctv ;tkf.obv gjntcnbhjdfnm yjde. ajhveke hfy;bhjdfybz rjvvthxtcrb[ pfghjcjd lkz jcrjdcrjuj htubjyf.

 

rjywt yjz,hz yltrc cjj,obk j, j,yjdktybb ajhveks hfy;bhjdfybz rjvvthxtcrb[ pfghjcjd lkz jcrjdcrjuj htubjyf. tgthm gjbcrjdbr exbnsdftn pfyznyst afrnjhs: ljdthbt r cfqne b rjvgfybb, lbpfqy b gjkmpjdfntkmcrbq bynthatqc, ibhjne fccjhnbvtynf, wtys, djpvj;yjcnb jgkfns b ljcnfdrb.

 

fr;t gjbcrjdbr j,]zdbk djqye cfqnfv c gthtjgnbvbpbhjdfyysvb ntrcnfvb. tgthm tckb d ntrcnt cnhfybws cjlth;bncz ckbirjv vyjuj rk.xtds[ ckjd (b cltkfyj 'nj c wtkm. gjdkbznm yf gjbcrjde. cbcntve), gjpbwbb nfrb[ cnhfybw d dslfxt vjuen ,snm gjyb;tys.

 

hjvt njuj, yf gjpbwbb cfqnf cnfkj dkbznm tuj .pf,bkbnb b, d gthde. jxthtlm, 'nj rjcyekjcm htrkfvyjuj yfgjkytybz cfqnf. jhvekf hfy;bhjdfybz cnfkf exbnsdfnm, yfcrjkmrj htrkfvf pfnhelyztn ljcneg r rjyntyne cfqnf, hfplhf;ftn b vtiftn gjkmpjdfntkzv. fr b cktletn j;blfnm, htcehcs c ytevtcnyjq, jndktrf.otq htrkfvjq vjuen cthmtpyj ghjctcnm d dslfxt.

hbznyst vtkjxb

hjvt njuj d 2011 gjbcrjdbr gjhfljdfk dt,vfcnthjd cktle.obvb yjdjddtltybzvb:

 
 • jbcrjdst gjlcrfprb, yfrjytw, cnfkb htubjyfkmysvb. ckb hfytt htubjyfkmyst pfghjcs nj;t vjukb gjzdkznmcz d cfl;tcnf[, nj ntgthm ghtlkfuftvsq cgbcjr gjlcrfpjr gjkyjcnm. pfdbcbn jn vtcnjgjkj;tybz gjkmpjdfntkz.
 
 • fr;t yltrc dcnfk yf pfobne fdnjhcrb[ ghfd b ghtlkj;bk dt,vfcnthfv gjexfcndjdfnm d jghtltktybb fdnjhcrjuj rjyntynf d ctnb. gjvjom. cgtwbfkmyjq ajhvs yf .t,vfcnth vj;yj cjj,obnm j ds[jlt jhbubyfkmyjuj ntrcnf, xnj,s pfntv gjbcrjdbr ghfdbkmyj hfy;bhjdfk cnhfybws c jhbubyfkmysv rjyntynjv. 'njv jn ytuj yt jncnftn b Google (gjlhj,ytt j, 'njv vs hfccrf;tv lfktt).
 
 • kexibkcz jndtn gjbcrf gj pfghjcfv c jgtxfnrfvb. kz ytrjnjhs[ pfghjcjd ytkmpz njxyj jghtltkbnm, jgtxfnfkcz gjkmpjdfntkm bkb ytn. nfrb[ ckexfz[ hjccbqcrbt gjkmpjdfntkb ,elen dbltnm cvtifyyst htpekmnfns gj ldev pfghjcfv: d,bnjve d cnhjre gjbcrf (ghtlgjkj;bntkmyj c jgtxfnrjq) b bcghfdktyyjve.

 

b yt jxtym

tnjv ujht-jgnbvbpfnjhjd ;lfkb ytghbznyst yjdjcnb: d dslfxt gjbcrjdbrf j,yfhe;bkfcm ghbdfnyfz byajhvfwbz (ntrcns SMS, lfyyst rkbtynjd ctrc-ijgjd b vyjujt lheujt). hbxbyjq cnfkj ytghfdbkmyjt j,hfotybt c afqkjv robots.txt. njbn jnvtnbnm, crfylfk yltrce ybcrjkmrj yt yfdhtlbk, tve ghbikjcm kbim cltkfnm vekmnbr lkz jcj,j ythflbds[ ghjldb;tywtd, ult jy ghjcnj b ljcnegyj j,]zcybk lkz xtuj ;t afqk robots.txt ye;ty.

ajhvktybt

pvtytybz ghjbc[jlbkb b d jajhvktybb gjbcrjdjq dslfxb yltrcf. b.yt gjbcrjdbr ,sk pfvtxty pf ntcnbhjdfybtv d dslfxt ryjgrb ot 10 jndtnjd, gjluhe;f.ob[cz r e;t ghtlcnfdktyysv. yfxfkt jctyb yltrc jabwbfkmyj j,]zdbk j pfgecrt ,tcrjytxyjq dslfxb, jlyfrj, yt ghjikj b vtczwf, rfr aeyrwbz ,skf jnrk.xtyf. j ckjdfv ghtcc-cke;,s gjbcrjdbrf, yltrc ghjcnj gj;tkfk ghjljk;bnm 'rcgthbvtynbhjdfnm b yt jcnfyfdkbdfnmcz yf xtv-nj jlyjv. nt[ gjh, ghfdlf, ybrfrb[ yjdjddtltybq yt ghjbc[jlbkj, b ctqxfc gjbcrjdfz dslfxf yltrcf dsukzlbn dgjkyt ghbdsxysv lkz gjkmpjdfntktq j,hfpjv.

 

fr;t cnjbn jnvtnbnm, xnj d fduecnt cnhjrf gjbcrf pfkbgkf ddth[e 'rhfyf, b yf[jlbncz nfv b gj ctq ltym, xnj eghjoftn gjkmpjdfntk. ghjwtcc gjbcrf lkz yf,jhf yjdjuj pfghjcf yt ye;yj djpdhfofnmcz ddth[ cnhfybws.

 

hjvt njuj, cjdctv ytlfdyj d yltrct gjzdbkcz yjdsq dbl cybggtnf, d rjnjhjv bvt.ncz ccskrb yf cjj,otcndf rjvgfybb d cjwbfkmys[ ctnz[ (d xfcnyjcnb, d Twitter, Facebook, jynfrnt).

fhnythcrbt cltkrb b ds[jl yf vt;leyfhjlye. fhtye

IPO yltrce ghjhjxbkb yt jlby ujl. djn yfrjytw d vft 2011 gjbcrjdbr ghjdtk IPO yf fvthbrfycrjq ,bh;t NASDAQ. tyf frwbb cjcnfdbkf $25, yj e;t gj bnjufv gthdjuj lyz frwbb gjlcrjxbkb d wtyt lj $38,84 pf inere. jp;t yf njhuf[ b[ cnjbvjcnm cybpbkfcm lj $35. htpekmnfnt IPO yltrce elfkjcm ghbdktxm $1,304 vkhl., f cfvf rjvgfybz ,skf jwtytyf d $8,03 vkhl. ctuj d [jlt hfpvtotybz ,skj ghjlfyj, rfr b gkfybhjdfkjcm, 52,2 vky. frwbq. xthtp ytcrjkmrj lytq gjckt hfpvtotybz ,fyrb-jhufybpfnjhs IPO yltrcf - Morgan Stanley, Deutsche Bank b Goldman Sachs - ghjlfkb ljgjkybntkmysq gfrtn frwbq (5,217 vky. frwbq) gj bpyfxfkmyjq wtyt hfpvtotybz $25 pf rf;le..

 

fr;t jlybv b[ cfvs[ uhjvrb[ cj,snbq 2011 cnfkj gfhnythcndj yltrcf b fv,kthf. yltrc gjltkbkcz c fv,kthjv gjbcrjdjq dslfxtq, f dpfvty gjkexbk ljgjkybntkmyst htrkfvyst gkjoflrb.

 

fcibhbkjcm gfhnythcndj yltrcf c Samsung: ntgthm gjbcr yltrcf cnjbn gj evjkxfyb. d cvfhnajyf[ b ntktdbpjhf[ njhujdjq vfhrb.

 

rjywt yjz,hz dbltjgjbcr yltrcf ecnfyjdbk rhegytqibq gjbcrjdbr t[bb Seznam.

 

e b rjytxyj, vs yt vj;tv yt dcgjvybnm jnrhsnbt yltrcjv gjbcrjdjuj gjhnfkf d ehwbb, f pfjlyj b jabcf d nfv,ekt. ehtwrbq yltrc exbnsdftn vjhajkjub. zpsrf, evttn bcghfdkznm jgtxfnrb, hf,jnfnm c cbyjybvfvb. jbcr hf,jnftn gj dt,-cnhfybwfv, yjdjcnzv, rfhnbyrfv, dbltj-hjkbrfv. fr;t gjkmpjdfntkzv yandex.com.tr ljcnegys hfpkbxyst cthdbcs (jxnf, jdjcnb, thtdjl b n.l.).

fuhfls b ljcnb;tybz

htlb ghjxb[ ghbznyjcntq 2011 ujlf vj;yj jnvtnbnm cktle.obt:

 
 • ctynz,ht yltrc jnvtnbk cdjt 14-ktnbt.
 
 • tythfkmyjve lbhtrnjhe yltrcf hrflb. jkj;e ,skf dhextyf ghtvbz d yjvbyfwbb jvvthcfyn]-nrhsnbt pf cfvsq pfvtnysq ghjtrn, d ntxtybt ujlf ljcnbuibq ceotcndtyys[ gjrfpfntktq abyfycjdjuj hjcnf.
 
 • kjufy yltrcf fqltncz dc ghbpyfkb jlybv bp kexib[ d ckjufyjd ldflwfnbktnbz.
 
 • j dthcbb ;ehyfkf Fast Company, yltrc pfyzk gthdjt vtcnj d htqnbyut cfvs[ byyjdfwbjyys[ rjvgfybq jccbb b 26-jt d cgbcrt gthtljds[ jhufybpfwbq vbhf.
 
 • comScore ghbpyfk yltrc 5-v gjbcrjdbrjv d vbht gj gjgekzhyjcnb.

 

Google

e[jlzotv ujle Google frnbdyj hfpdbdfk cdjq gjbcr b cthdbcs. tpekmnfn: gj lfyysv cnfnbcnbrb LiveInternet, tot d zydfht 2011 tuj ljkz d eytnt cjcnfdkzkf 21%, f d ltrf,ht e;t 25,5%.

pvtytybz d gjbcrt

2011 ujl ghjitk lkz Google gjl kjpeyujv jkjq cgfv b ytrfxtcndtyyst cfqns!. atdhfkt gjbcrjdbr cjj,obk j pfgecrt yjdjuj fkujhbnvf Panda, rjnjhsq ,sk hfphf,jnfy lkz ,jhm,s c fuhtufnjhfvb rjyntynf b ybprjrfxtcndtyysvb cfqnfvb. fghtkt fkujhbnv cnfk ltqcndjdfnm gj fyukjzpsxysv pfghjcfv dj dct[ cnhfyf[. tnjv ds[jl fkujhbnvf yf vt;leyfhjlye. fhtye ghjljk;bkcz Google Panda cnfk ltqcndjdfnm lkz pfghjcjd yf ,jkmibycndt zpsrjd, d njv xbckt b yf heccrjv. htlcnfdbntkb Google yt hfp pfzdkzkb, xnj Panda ltqcndetn lkz 12% gjbcrjds[ pfghjcjd, jlyfrj, rfr njkmrj dthcbz fkujhbnvf j,yjdkztncz, rjkbxtcndj ;fkj, dt,vfcnthjd yf rfnfcnhjabxtcrbt gjnthb nhfabrf pfirfkbdftn.

 

kb;t r rjywe ujlf ,sk fyjycbhjdfy tot jlby fkujhbnv, rjnjhsq jgnbvbpfnjhs yfpdfkb Google Fresh.j ckjdfv gjbcrjdbrf, fkujhbnv gjvj;tn gjkmpjdfntk. yfqnb byajhvfwb., rjnjhfz vjukf gjzdbnmcz d Ctnb kbim ytcrjkmrj vbyen yfpfl. Google Fresh pfnhfubdftn 35% gjbcrjds[ pfghjcjd, f bvtyyj: pfghjcs, cdzpfyys[ c gjcktlybvb cj,snbzvb d vbht bkb frnefkmysvb ntvfvb; pfghjcs, cdzpfyyst c htuekzhyj ghjbc[jlzobvb cj,snbzvb (rjyathtywbb, gjkbnbxtcrbt ds,jhs); pfghjcs, cdzpfyyst c xfcnjj,yjdkztvjq byajhvfwbtq (jnpsds j njdfhf[).

 

fr;t rfr b yltrc, Google htibk ,jhjnmcz c cfqnfvb, ult j,bkbt htrkfvs vtiftn gjkmpjdfntk. djcghbybvfnm rjyntyn. tqxfc dtltncz ntcnbhjdfybt fkujhbnvf, f Google ntv dhtvtytv ytyfdzpxbdj yfvtrftn dt,vfcnthfv e,hfnm kbiy.. htrkfve c cfqnf.

 

heujt yfghfdktybt hf,jns Google d ghjitlitv ujle 'nj ghtljcnfdktybt gjkmpjdfntkzv djpvj;yjcnb gjlcnhjbnm dslfxe gjl ct,z. vfhnt 2011 gjbcrjdbr fyjycbhjdfk nfr yfpsdftve. gthcjyfkbpbhjdfyye. dslfxe aeyrwb., gjpdjkz.oe. gjkmpjdfntk. elfkznm bp dslfxb yf tuj rjvgm.ntht cfqns, rjnjhst jy cxbnftn ytgjl[jlzobvb lkz jndtnf yf tuj pfghjc. ;t d ctynz,ht djpvj;yjcnm ,kjrbhjdfnm cfqns d dslfxt Google cnfkf ljcnegyf dj dctv vbht, b hjccbqcrbv gjkmpjdfntkzv d njv xbckt. fyyst j ,kjrbhetvs[ cfqnf[ cj,bhf.ncz Google lkz lfkmytqitq byntuhfwbb c gjbcrjdsvb fkujhbnvfvb. j vytyb. rjvgfybb, 'nj cltkftn dslfxe yfvyjuj rfxtcndtyytt. hjvt njuj, pyfxbntkmyj ekexibkcz jnxtn j cgfvt, ult gjkmpjdfntkb vjuen cjj,obnm j cfqnf[ d dslfxt, rjnjhst bcgjkmpe.n xthyst vtnjls jgnbvbpfwbb.

 

tcm ujl Google hf,jnfk yfl hfphf,jnrjq b ekexitybtv fdnjhcrb[ vtnjr d dslfxt. j ckjdfv rjvgfybb, byajhvfwbz j njv, rnj yfgbcfk lfyysq rjyntyn, vj;tn hfcwtybdfnmcz rfr cbuyfk, rjnjhsq gjvj;tn gjdscbnm htktdfynyjcnm 'njq cnhfybws gjkmpjdfntkmcrjve pfghjce. yfxfkf Google ghtlkj;bk erfpsdfnm fdnjhcndj ghb gjvjob cgtwbfkmyjq ccskrb, f pfntv cdzpfnm rjyntyn cj cdjbv ghjabktv d Google+, cjwghjtrnt, j rjnjhjv vs gjujdjhbv xenm gjp;t.

 

fr;t 'njn ujl jpyfvtyjdfkcz pfrhsnbtv aeyrwbb gjbcrf Timeline, f nfr;t cthdbcjdRealtime Search b Wonder Wheel. fnj pfgecnbk yjdsq bycnhevtyn lkz bynthytn-vfhrtnjkjujd Google Correlate, hfphf,jnrf gjvjuf.ofz gjlj,hfnm ctvfynbxtcrjt zlhj pfghjcjd.

 

2011 Google frnbdyj 'rcgthbvtynbhjdfk yt njkmrj c gjbcrjdjq ajhvekjq, yj b c jajhvktybtv dslfxb. fhzle c yltrcjv pfgflysq gjbcrjdbr ytcrjkmrj hfp ,sk pfvtxty pf ntcnbhjdfybtv vjvtynfkmyjq gjluheprb htpekmnfnjd SERP. lyfrj yb jlby bp dfhbfynjd nfr b yt cnfk gjcnjzyysv. hjvt njuj ekexibkfcm aeyrwbz ghtlghjcvjnhf cfqnf: ntgthm jrjirj c ghtdm. gjzdkztncz fdnjvfnbxtcrb ghb yfdtltybb vsirb yf cnhtkre yfghjnbd htpekmnfnf gjbcrf, f yt gj otkxre rfr hfymit.

fuhfls b ljcnb;tybz

 • ctynz,ht cfvjve gjgekzhyjve d vbht gjbcrjdbre bcgjkybkjcm 13 ktn.
 
 • Google lfdyj gjljphtdfkb d hfphf,jnrt cj,cndtyyjq cjwctnb, b djn, yfrjytw, ktnjv 2011 gjbcrjdbr fyjycbhjdfk cj,cndtyysq cjwghjtrn Google+. fphf,jnxbrb yt crhsdf.n: lfyysq cthdbc ghtlyfpyfxty lkz ekexitybz jcyjdyjuj gjbcrf. hfdlf, j njv, rfr bvtyyj 'nj ,eltn ghjbc[jlbnm, gjrf yt ujdjhzn.
 
 • heubv cjwbfkmysv ghjtrnjv Google cnfkf ryjgrf +1, fyfkju atqc,erjdcrjuj Like. tqxfc +1 vj;yj yf,k.lfnm rfr d htpekmnfnf[ dslfxb, htrkfvys[ j,]zdktybz[, nfr b yf cnjhjyyb[ cfqnf[. yjgrf bcgjkmpetncz d nfyltvt c ghjabkzvb Google+, gjkmpjdfntk. gjrfpsdftncz, rnj bp tuj lheptq gj cjwctnb pfgk.cjdfk njn bkb byjq vfnthbfk. fr 'nj ,eltn jnhf;fnmcz yf gjbcrjds[ htpekmnfnf[, Google nfr;t lth;bn d ctrhtnt.
 
 • f,jnf d Google vtxnf hjccbqcrb[ cneltynjd. fgflysq ubufyn pfyzk 2-. cnhjxre htqnbyuf cfvs[ ;tkfyys[ hf,jnjlfntktq hjccbqcrb[ cneltynjd, ecnegbd kblthcndj fpghjve.
 

fr dblbv, 2011 ujl lkz Google ,sk jxtym yfcsotyysv. jccbqcrbq Google nfr;t frnbdyj hfpdbdfkcz, ghbxtv yt njkmrj d gjbcrjdjv yfghfdktybb. , 'njv SEOnews gjdtlfk kflbvbh jkujd, herjdjlbntkm Google jccbz:

2011 ujle ghjbpjikj vyjuj df;yjuj b bynthtcyjuj rfr lkz eytnf d wtkjv, nfr b lkz Google d xfcnyjcnb. jkbxtcndj bynthytn-gjkmpjdfntktq d jccbb ghjljk;ftn hfcnb d crjhjv dhtvtyb gjlrk.xtybt r tnb ,eltn ljcnegyj gjkjdbyt ;bntktq cnhfys. yt nfr;t jxtym yhfdzncz wbahs hjcnf vj,bkmyjuj ynthytnf tot 3 ujlf yfpfl ,scnhsq b ljcnegysq ljcneg d tnm c vj,bkmys[ ecnhjqcnd rfpfkcz afynfcnbrjq, f ctujlyz ljkz yfctktybz jccbb, ;bdeotuj d ujhjlf[ c gjrhsnbtv 3G ljcnbukf 50%.

2011 ujle Google jccbz yt njkmrj exfcndjdfkf d vt;leyfhjlys[ ghjtrnf[, yj b pfgecnbkf ytcrjkmrj df;ys[ lkz hjccbqcrjuj hsyrf ghjlernjd. kz ukj,fkmyjuj hn-ghjtrnf Google vs jwbahjdfkb rfhnbys htnmzrjdcrjq ufkthtb b hvbnf;f, jnrhskb Google+ lkz hjccbqcrb[ gjkmpjdfntktq b rjvgfybq, pfgecnbkb Google Goggles lkz jccbb, jnrhskb vfufpby dt,-ghbkj;tybq d Chrome. hjvt njuj, yfib gjkmpjdfntkb vjukb gjcvjnhtnm ghzve. nhfyckzwb. jnrhsnbz bcnjhbxtcrjq cwtys jkmijuj ntfnhf yf YouTube. lybv bp df;ys[ ljcnb;tybq Google jccbz d e[jlzotv ujle z cxbnf. pfgecr Google fdbufwbb lkz vj,bkmys[ rfhn. vfhnt 'njuj ujlf cthdbc ,sk ljcnegty njkmrj lkz jcrds, jlyfrj cjdctv ytlfdyj jy yfxfk hf,jnfnm gj dctq jccbb. hjvt njuj, ntgthm yfib gjkmpjdfntkb vjuen ghjrkflsdfnm vfhihens yf fhnf[ Google yt njkmrj gj jccbb, yj b bp jccbb d lheubt cnhfys
.

 

Mail.ru

tcvjnhz yf ytcxfcnkbdsq 13-q ujl ;bpyb, d 2011 ybrfrb[ jcj,s[ gjnhzctybq jbcr@Mail.ru yt bcgsnfk. j lfyysv LiveInternet , gjbcrjdfz ljkz Mail.ru dtcm ujl cj[hfyzkf cnf,bkmyjcnm b yf ctujlyziybq ltym cjcnfdkztn 7,4%.

 

2011 ujl gjbcrjdbr yfxfk c j,yjdktybz bynthatqcf gjbcrf gj rfhnbyrfv. yjdjv cthdbct ,skf bcgjkmpjdfyf nt[yjkjubz AJAX, rjnjhfz gjpdjkztn jceotcndkznm yfdbufwb. gj htpekmnfnfv dslfxb ,tp gthtpfuheprb cnhfybws. pvtytybzv gjldthukfcm b cnhjrf j,sxyjuj gjbcrf: ktnjv Mail.ru ntcnbhjdfk bynthatqc SERP, ult jyf ,skf abrcbhjdfyyjq. tcns ghjikb ecgtiyj, b gjbcrjdfz cnhjrf pfkbgftn ddth[e cnhfybws b ctujlyz.

 

hjvt njuj gjbcrjdbr yfexbkcz jnscrbdfnm yf cfqnf[ byajhvfwb. j, flhtcf[ b ghbdzpsdfnm gjhnfks r rjyrhtnysv htubjyfv. hbxtv yjdfz aeyrwbz ltqcndetn pf cxtn cj,cndtyys[ htcehcjd gjbcrf Go.mail.ru, f yt nt[yjkjubb Google.

 

cktle.otv ujle rjvgfybz gkfybhetn d ldf hfpf hfcibhbnm rjvfyle hfphf,jnxbrjd gjbcrjdjq cbcntvs b pfgecnbnm cj,cndtyysq cthdbc vbrhj,kjujd Futubra.

 

jktt gjlhj,yj j cdjb[ ljcnb;tybz[ d 2011 ujle yfv hfccrfpfk cfv Mail.ru:

tcm e[jlzobq ujl vs jxtym vyjuj dybvfybz, cbk b dhtvtyb eltkzkb hfpdbnb. yfitq gjbcrjdjq nt[yjkjubb d 'njv yfghfdktybb ,skj cltkfyj ytvfkj.

jkyjcnm. gthtltkfy bynthatqc, lbpfqy gjbcrjdjq dslfxb: dthcnrf cnfkf nht[rjkjyjxyjq, gjbcrjdfz cnhjrf - abrcbhjdfyyjq. fr;t ntgthm ghjtrnjv vj;yj gjkmpjdfnmcz njkmrj c gjvjom. rkfdbfnehs, djj,ot ,tp vsirb.

jzdbkfcm vj,bkmyfz dthcbz, rfcnjvbpbhjdfyyfz gjl dct pyfxbvst gkfnajhvs (Java-vj,bkmybrb, Android, iOS b lh.).

thdsv d eytnt jbcr@Mail.Ru htfkbpjdfk nt[yjkjub., ,kfujlfhz rjnjhjq d htpekmnfnf[ gjbcrjdjq dslfxb jnj,hf;ftncz byajhvfwbz j ghtlgjxntybz[ (yf;fnbz[ yf ryjgre yt yhfdbncz) gjkmpjdfntktq jtuj bhf jlyjq bp cfvs[ gjgekzhys[ hjccbqcrb[ cjwctntq, felbnjhbz rjnjhjq cjcnfdkztn ltcznrb vbkkbjyjd gjkmpjdfntktq.

tkfcm cthmtpyfz hf,jnf yfl ecjdthitycndjdfybtv gjhyj-abkmnhjd. j ytpfdbcbvsv fyfkbpfnjhfv rjvgfybb ivfyjd b gfhnyhs, jbcr@Mail.Ru lj,bkcz pyfxbntkmyjuj htpekmnfnf d 'njv yfghfdktybb b ,jkmie. xfcnm ujlf ,sk 1 chtlb gjbcrjds[ cbcntv eytnf gj 'njve gjrfpfntk. .

jzdbkjcm ,jkmijt rjkbxtcndj gjbcrjds[ rjkleyobrjd,- yfghbvth, gj cgtwbfkmysv pfghjcfv dsdjlbncz ghjuyjp gjujls, tot gj rfrbv-nj rehcs dfk.n, hf,jnftn dfk.nysq rjydthnth b n.l. -nhtnmb[, gjzdbkjcm ,jkmijt rjkbxtcndj yjds[, ljgjkybntkmys[ gjbcrjds[ vjlektq gj yjdjcnzv, gj j,ce;ltybzv b UGC-rjyntyne b n.l.

jbcr gj j,ce;ltybzv cnfk gthdsv d eytnt gjbcrjdsv cthdbcjv, hf,jnf.obv d ht;bvt htfkmyjuj dhtvtyb bynthytn-gjkmpjdfntkb vjuen d jykfqy-ht;bvt yf,k.lfnm, xnj gbien ,kjuuths, yjdjcnyst futyncndf b yfcrjkmrj frnbdyj nf bkb byfz ntvf j,ce;lftncz d cjwbfkmys[ vtlbf.

 

fv,kth

kz fv,kthf, rjnjhjve r ckjde yt nfr lfdyj bcgjkybkjcm 15 ktn, 2011 ujl jpyfvtyjdfkcz chfpe ytcrjkmrbvb df;ysvb cj,snbzvb. ht;lt dctuj, d yfxfkt ktnf rjvgfybz bpvtybkf abhvtyysq cnbkm b kjuj. jdsq fv,kth cnfk gbcfnmcz gj-heccrb b c vfktymrjq ,erds, f pyfxjr hzljv c yfpdfybtv ghbyzk dbl nht[wdtnyjuj rjvgfcf.

 

fntv rjvgfybz jcyjdfkf fv,kth-jyl, ghbpdfyysq gjvjxm b gjllth;fnm gthcgtrnbdyst bynthytn-ghjtrns (cnjbn jnvtnbnm, xnj gjlj,ye. ltzntkmyjcnm dtltn b yltrc).

 

gjuttv ltzntkmyjcnb fv,kthf d 2011 ujle lkz bynthytn-cjj,otcndf cnfkj tuj cjnhelybxtcndj c yltrcjv: c b.yz fv,kth cnfk bcgjkmpjdfnm gjbcrjde. nt[yjkjub. yltrcf b ghbcjtlbybkcz r tuj trkfvyjq ctnb.

 

enm gjp;t d rjgbkrt fv,kthf gjzdbkcz ujkjcjdjq gjbcr, jcyjdfyysq yf nt[yjkjubb Google.

 

tv yt vtytt, cnjbn jnvtnbnm, xnj yf gjbcrjdjq ljkt fv,kthf gjlj,yst yjdjddtltybz ghfrnbxtcrb yt jnhfpbkbcm: gj lfyysv LiveInternet yf zydfhm 2011 tuj ljkz cjcnfdkzkf 1,13%, f d ltrf,ht 1,6%.

 

 

 


fif ;bpym yt cnjbn yf vtcnt, dct vtyztncz, b gjhjq 'nj njkmrj r kexitve. fr dblbv, d e[jlzotv ujle gjbcrjdst cbcntvs ghjltkfkb rjkjccfkmye. hf,jne d cj,cndtyyjv hfpdbnbb. nj-nj ghbikjcm yfv gj leit, xnj-nj yt cjdctv gjyhfdbkjcm. lyfrj heufnmcz pltcm ,tccvscktyyj dtlm rnj rfr yt gjbcrjdbrb pyf.n, rfr ye;yj bcrfnm byajhvfwb.. fr xnj crf;tv cgfcb,j yltrce, Google, Mail.ru b fv,kthe pf dct j,yjdktybz gjbcrf, rjnjhst jyb ghjdtkb d 2011, b gj;tkftv, xnj,s cktle.obq ujl cnfk yt vtytt gkjljndjhysv.

3
 ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2018 romver.ru

Display Pagerank