UMA


   www.romver.ru
/ /( )

kfltkmws cfqnjd xfcnj ytljdjkmys b[ 'aatrnbdyjcnm.. hjbc[jlbn 'nj bp-pf ytljcnfnjxyjuj .pf,bkbnb (fyuk. usability - elj,cndj bcgjkmpjdfybz). fr gjrfpfkb bccktljdfybz, ghjdtlyyst vfhrtnbyujdsv futyncndjv UMA, ghbxbyjq ybprjq 'aatrnbdyjcnb cfqnjd zdkztncz jncencndbt e pfrfpxbrf njxyjq b gjkyjq byajhvfwbb j gjkmpjdfntkz[, f nfr;t dthyjuj tt fyfkbpf. fot dctuj futyncndf, hfphf,fnsdf.obt cfqn, jhbtynbhe.ncz kb,j yf gj;tkfybz pfrfpxbrf b jnltkmyst lfyyst, cjlth;fobtcz d ,hbat, kb,j yf cj,cndtyyst ghtlcnfdktybz b jgsn. htpekmnfnt, bp-pf ytnjxyj jghtltkyyjq wtktdjq felbnjhbb, cjplfyysq lf;t jgsnysvb ghjatccbjyfkfvb cfqn, vj;tn nfr b yt ljcnbuyenm gkfybhetvjuj j,]tvf ghjlf;. heubvb ckjdfvb, tckb ds pdjybnt d rjvgfyb. b cksibnt gjvt[b, j,hsds cdzpb, fdnjjndtnxbr c aeyrwbtq vyjujrhfnyjuj gthtrk.xtybz vtytl;thjd d rjytxyjv bnjut ds gjdtcbnt nhe,re. ynthytnt ltqcndetn njn ;t pfrjy. f dfitv cfqnt yt ljk;yj ,snm ybrfrb[ gjvt[ lkz ghjlf;.

fhrtnbyujdjt futyncndj UMA ghtlkj;bkj 'aatrnbdyjt htitybt, fyfkjujd rjnjhjve yf hjccbqcrjv hsyrt ctujlyz yt ceotcndetn. ckeuf rcnhtvfkmyjt .pf,bkbnb cnhjbncz yf uke,jrjv fyfkbpt lfyys[, gjkextyys[ cjnhelybrfvb rjvgfybb-pfrfpxbrf. ehmth, vfhrtnjkju, vtytl;th, flvbybcnhfnjh cjwbfkmys[ ctntq, lbhtrnjh vfufpbyf rf;lsq bp yb[ pyftn rkbtynf. cnfkjcm njkmrj bpdktxm, cnhernehbhjdfnm, ghjfyfkbpbhjdfnm b uhfvjnyj bcgjkmpjdfnm 'nb lfyyst.

ltz rjvfylyjuj gjl[jlf r ghjtrnbhjdfyb. cfqnf ghbyflkt;bn 'rcgthne d j,kfcnb .pf,bkbnb, ghfdkz.otve gfhnythe b herjdjlbntk. jnltkf ghjtrnbhjdfybz bynthatqcjd rjvgfybb UMA ylht. tlztde. hbvtybd pyfybz gcb[jkjubb, nt[yjkjubb vtytl;vtynf b rjexbyuf, f pfntv, j,]tlbybd 'nj dct c vtnjlbrjq ghjtrnbhjdfybz kfyf egthf, rjvgfybz UMA gjkexbkf jhbubyfkmysq b vjoysq bycnhevtyn, yt bvt.obq fyfkjujd yf hjccbqcrjv hsyrt.

j dhtvz ctccbb rcnhtvfkmyjuj .pf,bkbnb byajhvfwbz j gjkmpjdfntkz[, rjnjhjq dkflt.n cjnhelybrb, ajhvfkbpetncz b cnhernehbhetncz, ghtdhfofzcm d ghbdsxyst lkz vfhrtnjkjujd ajhvs. jkextyyst lfyyst gj njxyjcnb chfdybvs c htpekmnfnfvb bccktljdfybq, f xfcnj b ghtdjc[jlzn b[, yfkbxbtv vtkmxfqib[ ltnfktq. f jcyjdt nfrb[ lfyys[ vj;yj c ecgt[jv ghjtrnbhjdfnm ltqcndbntkmyj 'aatrnbdyst rjvvthxtcrbt dt,-cfqns, cxbnftn fhbz flttdf, utythfkmysq lbhtrnjh rjvgfybb UMA. tpekmnfnjv ghjtrnf zdkztncz yt njkmrj cfv dt,-bynthatqc, ghjtrn zdkztncz rjexbyujv gj gjcnhjtyb. dt,-cfqnf b lfkmytqitq hf,jns c ybv lkz ghtlcnfdbntktq rjvgfybb-pfrfpxbrf, f ghbvtytybt pyfybq gcb[jkjubb gjpdjkz.n pfzdkznm vtnjlbre, rfr rjvgktrcysq nbv-,bklbyu lkz exfcnybrjd rjvfyls. htpekmnfnt eckeuf gjvjuftn pfltqcndjdfnm chfpe nhb df;ys[ yfghfdktybz hf,jns, xnj ltkftn t ltqcndbntkmyj byyjdfwbjyyjq b eybrfkmyjq.

t cvjnhz yf yfpdfybt, 'rcnhtvfkmyjt gkfybhjdfybt ghjbc[jlbn d cgjrjqyjq b ndjhxtcrjq j,cnfyjdrt bcgjkmpetncz dfnvfy b wdtnyfz ,evfuf, rktq, yj;ybws b akjvfcnths. nvjcathf yfgjvbyftn nhtybyu, vjpujdjq inehv b rhe;jr evtkst herb jlyjdhtvtyyj.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank