,


   www.romver.ru
/ / ,( )

j lfyysv Baymard Institute, 68% rjhpby yf rjvvthxtcrb[ cfqnf[ gjrblf.ncz gjkmpjdfntkzvb. t,jkmifz dslth;rf bp ghfdjxybrf kexib[ rtqcjd Econsultancy gj ekexityb. .pf,bkbnb b rjydthcbq ghbpdfyf gjvjxm hbntqkthfv cybpbnm lfyysq gjrfpfntkm jnrfpjd. ytq ghbdtltys 10 ghbvjd ecjdthitycndjdfybz ajhv pfrfpf yf e-commerce-htcehcf[:

1) tvjycnhbheqnt yfl;yjcnm jykfqy-vfufpbyf

kz njuj xnj,s gjctnbntkb bynthytn-vfufpbyf ddtkb cdjb gkfn;yst lfyyst, bv ytj,[jlbvf edthtyyjcnm d yfl;yjcnb hbntqkthf. eotcndetn vyj;tcndj cgjcj,jd dspdfnm ljdthbt e gjntywbfkmys[ gjnht,bntktq. yjujt d 'njv ltkt pfdbcbn jn j,otuj dgtxfnktybz, rjnjhjt ghjbpdjlbn cfqn. fxfcne. jyj zdkztncz jghtltkz.obv lkz ghbyznbz htitybz gjkmpjdfntktv gtht[jlbnm bkb yt gtht[jlbnm d rjhpbye. lyfrj ytrjnjhsv rkbtynfv vjhfkmyfz gjllth;rf nht,etncz b yf cnflbb jajhvktybz pfrfpf. flb b[ cgjrjqcndbz Econsultancy htrjvtyletn dsdtibdfnm d rjhpbyt yfr yfl;yjcnb:

hbvth ctrm.hbnb-kjujnbgf d ajhvt pfrfpf yf cfqnt e-commerce

tlfrnjh Econsultancy h'v fhkmnjy (Graham Charlton) ujnjd jcgjhbnm lf;t nj, xnj nfrbt afrnjhs rfr cjdjregysq gjkmpjdfntkmcrbq jgsn, htgenfwbz ,htylf, htrjvtylfwbb lheptq b n.g. buhf.n ,jkmitt pyfxtybt lkz ajhvbhjdfybz ljdthbz felbnjhbb, xtv ctrm.hbnb-kjujnbg. hb 'njv 'rcgthn ghbpyfn wtyyjcnm dsitgthtxbcktyys[ afrnjhjd lkz ytrjnjhs[ gjregfntktq b vfkjbpdtcnys[ ,htyljd.

vbnhbq fnby, utybfkmysq lbhtrnjh UsabilityLab njv, xnj vjuen hfpvtcnbnm d rjhpbyt hjccbqcrbt bynthytn-vfufpbys, xnj,s gjdscbnm ljdthbt gjntywbfkmys[ gjregfntktq, vs cghjcbkb e dtleotuj 'rcgthnf gj .pf,bkbnb c gjl[jljv gcb[jkjuf vbnhbz fnbyf, utylbhtrnjhf UsabilityLab:

f fgflt djghjcfv ljdthbz r bynthytn-vfufpbyfv eltkztncz juhjvyjt dybvfybt: cfqns gtcnhzn gtxfnzvb, cthnbabrfnfvb b ahfpfvb, e,t;lf.obvb gjkmpjdfntkz, xnj 'njve vfufpbye vj;yj ljdthznm. jccbb 'njuj ytn.

nj d gthde. jxthtlm cdzpfyj c ntv, xnj 'ktrnhjyyfz rjvvthwbz yf fgflt ltqcndbntkmyj 'ktrnhjyyfz. gkfnf, f njxytt, ghtljgkfnf gj ,fyrjdcrjq rfhnt cjdthiftncz ytgjchtlcndtyyj yf cfqnt vfufpbyf d 'ktrnhjyyjv dblt. j tcnm ltymub ytj,[jlbvj gkfnbnm dgthtl. jkmpjdfntkm ljk;ty dthbnm, xnj njdfh ,eltn gjcnfdkty gjckt jgkfns, b dthbnm, xnj c lfyysvb tuj rhtlbnyjq rfhns j,jqlencz rjhhtrnyj.

yfc ;t dj vyjub[ ckexfz[ jgkfnf ghjbc[jlbn yfkbxysvb, rjnjhst vs jnlftv rehmthe ytgjchtlcndtyyj d vjvtyn bkb gjckt gjkextybz njdfhf, bvtz djpvj;yjcnm e,tlbnmcz d njv, xnj yfc yt j,vfyekb.

jytxyj, d jccbb ytrjnjhst dtob nfr;t gjregf.ncz gj ghtljgkfnt. fghbvth, 'ktrnhjyyst ghjlerns, ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt. , rjytxyj, d wtkjv nhtyl gtht[jlf yf ,tpyfkbxyjcnm nfr;t bvttn vtcnj ,snm b e yfc.

yfkbpbhez gjdtltybt gjkmpjdfntktq yf cfqnf[ vfufpbyjd, ghjlf.ob[ ghjuhfvvyjt j,tcgtxtybt, vj;yj cltkfnm dsdjl, xnj 'nb k.lb boen byajhvfwb., e,t;lf.oe. b[ ljdthznm vfufpbye. jcrjkmre nhflbwbz nhfyckbhjdfnm ljdthbt yf hjccbqcrb[ cfqnf[ tot yt cajhvbhjdfyf, nj gjkmpjdfntkb xfcnj ltqcnde.n gj yfbnb., gsnfzcm yfqnb byajhvfwb. d hfpltkf[ rjvgfybb, ghjtrnt. xtym xfcnj byajhvfwbb, gjdsif.otq ehjdtym b[ ljdthbz, jyb yt yf[jlzn b gjrblf.n cfqn, yt cjdthibd gjregre.

nj ;t jyb boen? nj cvj;tn e,tlbnm xtkjdtrf jnlfnm ltymub vfufpbye? j-gthds[, rjytxyj, rjynfrns gjrfpfntkb njuj, xnj rjvgfybz ltqcndbntkmyj ceotcndetn. jkmijt pyfxtybt bvt.n gjkj;bntkmyst afrns: kblthcndj d njq bkb byjq j,kfcnb, bcnjhbz, rjvgtntywbb, yfkbxbt jakfqy-jabcf, ije-hevf bkb byjuj vtcnf, ult vj;yj gjoegfnm njdfh. e b, rjytxyj, tckb yf cfqnt tcnm jykfqy-rjycekmnfyn, nj jy j,zpfy ,snm gjcnjzyyj jykfqy, xnj,s cfqn yt rfpfkcz pf,hjityysv.

2) t cgjnsrfqntcm yf gjxnjds[ byltrcf[

eotcndetn wtksq gthtxtym gjntywbfkmys[ kjdeitr, cdzpfyys[ c gjxnjdsvb byltrcfvb. jpvj;yj, cfvfz ukegfz ghtlcnfdktyf d ghbvtht lt;ls Tesco:

ib,rf c nht,jdfybzvb r gjxnjdsv byltrcfv d ajhvt jajhvktybz pfrfpf

Tesco yfcnfbdftn yf ghj,tkt d cthtlbyt gjxnjdjuj byltrcf b bcgjkmpjdfybb pfukfdys[ ,erd. nj ytjghfdlfyyj cnhjujt nht,jdfybt b jncencndbt rfrb[-kb,j bycnherwbq lkz gjkmpjdfntktq gthtl pfgjkytybtv uhfas jxnjdsq byltrc gjhj;lftn vyj;tcndj cjj,otybq j, jib,rt.

heujq, ,jktt njyrjq, jib,rjq zdkztncz ddtltybt gjnht,bntkzvb yekz (0) dvtcnj ,erds O b tlbybws (1) dvtcnj fyukbqcrb[ l (['k]) b I ([fq]), b yfj,jhjn.

enm pfrk.xftncz d njv, xnj, xtv vtymit cjj,otybq j, jib,rt gjkmpjdfntkb dblzn d ghjwtcct pfgjkytybz gjktq ajhvs pfrfpf, ntv dsit dthjznyjcnm, xnj gjregrf cjcnjbncz.

3) kmnthyfnbdyst cgjcj,s jgkfns

jukfcyj cnfnbcnbrt WorldPay, yf ljk. fkmnthyfnbdys[ vtnjljd jgkfns ghb[jlbncz 22% jn j,otvbhjds[ e-commerce nhfypfrwbq. wbahf[ 'njn drkfl cjcnfdkztn ?165 vkhl. t cnjbn ghtyt,htufnm djpvj;yjcnm. ghbdktxm rfr vj;yj ,jkmit gjntywbfkmys[ rkbtynjd, ghtlkj;bd dct ceotcnde.obt dfhbfyns jgkfns:

3) kmnthyfnbdyst cgjcj,s jgkfns d rjhpbyt yf rjvvthxtcrjv cfqnt

4) uhf;lfqnt ajhve pfrfpf jn gjcnjhjyyb[ ievjd

uhflbnt gjctnbntktq, pfitlib[ d rjhpbye, jn dct[ jndktrf.ob[ 'ktvtynjd: elfkbnt nfrbt aeyrwbb rfr ,fhs yfdbufwbq b jryf gjbcrf. rjhpbyt yt ljk;yj ,snm ybxtuj, xnj vjukj ,s gjvtifnm pfdthityb. jajhvktybz gjregrb. rfxtcndt jnhbwfntkmyjuj ghbvthf Econsultancy ghbdjlbn Paperchase, jcnfdbdituj d hfpltkt jajhvktybz pfrfpf dct jgwbb yfdbufwbb cfqnf:

ib,rf c cj[hfytybtv yfdbufwbb d rjhpbyt

,ktuxbnt gjnht,bntkzv ghjwtlehe jajhvktybz gjregrb gj vfrcbveve.

5) cgjkmpeqnt dcnhjtyye. ajhve ghjdthrb

jhvs jajhvktybz pfrfpf cfvb gj ct,t zdkz.ncz vextybtv lkz gjkmpjdfntktq, gj'njve dthjznyjcnm ytghfdbkmyjuj b[ pfgjkytybz fdnjvfnbxtcrb ljk;yf ,snm bcrk.xtyf. t pkbnt gjnht,bntktq, pfcnfdkzz b[ cfvjcnjzntkmyj ghjdthznm ghfdbkmyjcnm pfgjkytybz gjktq. exibv htitybtv yf lfyysq vjvtyn zdkztncz dcnhjtyyfz ajhvf ghjdthrb, rjnjhfz, rfr d yb;tghbdtlyyjv ghbvtht bp Twitter, gjrfpsdftn, rjhhtrnyj kb pfgjkytyj rf;ljt bp gjktq:

cnhjtyyfz ajhvf ghjdthrb

6) evfqnt j vj,bkmys[ gjkmpjdfntkz[

hjwtcc jajhvktybz pfrfpf vj;tn cnfnm ghtgzncndbtv r cjdthityb. gjregrb lkz vj,bkmys[ gjkmpjdfntktq. hjcnjv vj,bkmyjq e-commerce hbntqkths, yt jgnbvbpbhjdfdibt cdjq cfqn gjl 'rhfys hfpkbxys[ ltdfqcjd, ,elen nthznm gjntywbfkmyst ghjlf;b.

gnbvbpbhjdfyysq vj,bkmysq cfqn 'nj juhjvysq gk.c. lyfrj b yf yv jcj,jt dybvfybt cktletn eltkbnm vfrcbvfkmyjve eghjotyb. ghjwtccf jajhvktybz pfrfpf, xnj,s j,ktuxbnm ;bpym gjkmpjdfntkzv cvfhnajyjd. t pfcnfdkzqnt gjnht,bntktq htubcnhbhjdfnmcz, eht;mnt ajhvs lkz pfgjkytybz lj vbybvevf b ddtlbnt dcgjvjufntkmyst bycnhevtyns yfgjlj,bt fdnjvfnbxtcrjuj gjbcrf gjxnjdjuj byltrcf.

kz yfukzlyjcnb Econsultancy ghbdjlbn ghbvth vj,bkmyjuj cfqnf Laura Ashley, rjnjhsq, cktlez dctv rfyjyfv dhtvtyb, cjrhfnbk rjkbxtcndj gjktq d ajhvt jajhvktybz lj vbybvevf. kz njuj xnj,s gthtqnb r jgkfnt, gjnht,bntkzv yflj ddtcnb njkmrj bvz, flhtc, yjvth ntktajyf b gfhjkm:

 

7) j,fdmnt yfgjvbyfybz wtys b cnjbvjcnb ljcnfdrb

jyrhtnyj j,jpyfxbd yf cnhfybwt jajhvktybz pfrfpf bnjujde. cevve, d rjnjhe. j,jqlncz gjregrf cj dctvb bplth;rfvb, ds ytqnhfkbpetnt ,tcgjrjqcndj b cjvytybt gjnht,bntktq gj gjdjle hfc[jljd:

fgjvbyfybt wtys b cnjbvjcnb ljcnfdrb d rjhpbyt

8) jpdjkmnt rkbtynfv kturj vtyznm eckjdbz pfrfpf

f gjkgenb jajhvktybz gjregrb gjnht,bntkm vj;tn dlheu jcjpyfnm, xnj jib,cz c flhtcjv ljcnfdrb bkb ;tkftn lj,fdbnm xnj-yb,elm to d cdj. rjhpbye. House of Fraser gjpf,jnbkcz j htitybb nfrb[ pflfx: yf k.,jv bp 'nfgjd jajhvktybz gjregrb yf 'njv cfqnt vj;yj gj ccskrfv dthyenmcz yf ghtlsleobt b dytcnb rjhhtrnbds:

jkmrj jlyf gjghfdrf: 'nj hf,jnftn, rjulf yflj dytcnb gjghfdrb d flhtc, yj, tckb gjnht,bntkm htibk dthyenmcz b lj,fdbnm lheubt 'ktvtyns d cdj. rjhpbye, tve ghblncz gjdnjhyj ddtcnb cdjq flhtc b email, xnj yt vj;tn yt jujhxfnm.

9) jrfpsdfqnt, yf rfrjq cnflbb yf[jlbncz rkbtyn

f rf;ljv 'nfgt jajhvktybz pfrfpf gjnht,bntkm ljk;ty pyfnm, rfrbt ifub jy e;t cjdthibk b rfrbt tve to ghtlcnjzn. jvj;tn d 'njv bylbrfnjh ghjuhtccf ddth[e rf;ljq bp cnhfybw jajhvktybz gjregrb:

10) b,rbt b zcyst dfhbfyns ljcnfdrb

yb;tghbdtlyyjv ghbvtht c ASOS ghtlcnfdkty ds,jh dfhbfynf ljcnfdrb, dytiyt c[jlysq c ds,jhjv hflbjryjgrb:

ajhvktybt dfhbfynjd ljcnfdrb yf cfqnt

frjt jajhvktybt elj,ytt, xtv fkmnthyfnbdyst jnj,hf;tybz (r ghbvthe, dsgflf.obt cgbcrb).

vbnhbq fnby, utybfkmysq lbhtrnjh UsabilityLabkz njuj xnj,s dszcybnm, rfrjds ukfdyst fcgtrns .pf,bkbnb lkz rjhpbys hjccbqcrjuj bynthytn-vfufpbyf, vs cyjdf j,hfnbkbcm r utylbhtrnjhe UsabilityLab vbnhb. fnbye:

hj,ktv, cdzpfyys[ c cfvjq rjywtgwbtq rjhpbys b c ntv, rfr jyf hf,jnftn, ,jkmit, xtv d rfrb[-kb,j lheub[ xfcnz[ cjdhtvtyyjuj bynthytn-vfufpbyf.

jpvj;yj, rjuj-nj ijrbhetn, yj yf vyjub[ cfqnf[ bynthytn-vfufpbyjd rjhpbyf djj,ot yt ye;yf. xtym xfcnj 'rhfy rjhpbys zdkztncz kbiybv ifujv, elkbyz.obv genm gjregfntkz.

lby bp df;ys[ ghbywbgjd ecgt[f e-commerce cjrhfotybt genb gjkmpjdfntkz jn vjvtynf pf[jlf yf cfqn lj cjdthitybz gjregrb. nj jcj,tyyj frnefkmyj lkz gthdjq gjregrb.

e-commerce ckj;bkfcm ghjxyfz nhflbwbz: dct ds,bhftvst njdfhs gjvtofnm d rjhpbye. j pf,fdyj, xnj rjhpbye j,sxyj bpj,hf;f.n d dblt ghjlernjdjq ntkt;rb bp cegthvfhrtnf. fgbcfyj rjhpbyf, f bpj,hf;tyf ntkt;rf.

julf vs bcgjkmpetv nfre. ntkt;re d j,sxyjv vfufpbyt? ckexfz[, rjulf ye;yj ghbj,htcnb ,jkmijt rjkbxtcndj njdfhjd, rjnjhst ytelj,yj ytcnb d herf[. j bcgjkmpetv kb vs ntkt;re, tckb cj,bhftvcz ghbj,htcnb njkmrj jlby njdfh? ldf njdfhf? tn, d 'njv ckexft ntkt;rf yfv cjdctv yt ye;yf.

jukfcyj htpekmnfnfv bccktljdfybq, e gjlfdkz.otuj ,jkmibycndf bynthytn-vfufpbyjd pf jlby pfrfp gjkmpjdfntkm ghbj,htnftn njkmrj jlby njdfh. ,zpfntkmyj kb tuj gjvtofnm d rjhpbye, ntkt;re bkb relf-yb,elm tot? jubxysq jndtn ytn.

j;yj ghtlgjkj;bnm, xnj dctv ,eltn ghjot, tckb tlbybxyst gjregrb vj;yj cjdthifnm, ytgjchtlcndtyyj dpzd njdfh c gjkrb b jgkfnbd tuj.

nj ;t ltkfnm cfqnfv, rjnjhst ghjlf.n ,jkmijt rjkbxtcndj ghtlvtnjd pf jlby pfrfp? fghbvth, nfr ghjbc[jlbn c rfywtkzhcrbvb njdfhfvb. tuekzhyj hfp d vtczw jabc-vtytl;th pfrfpsdftn jlby b njn ;t yf,jh rfywtkzhbb lkz cjnhelybrjd. jytxyj, d 'njv ckexft bynthatqc bynthytn-vfufpbyf ljk;ty bvtnm djpvj;yjcnm pfgjvybnm ds,jh rkbtynf. j tcnm, gjlj,yj bynthytn-,fyrbyue, cjplfdfnm if,kjy pfrfpf, rjnjhsq vj;yj gjdnjhznm bkb ytpyfxbntkmyj bpvtyznm tuj gthtl bcgjkmpjdfybtv. gznm ;t ytj,[jlbvjcnb d rjhpbyt d 'njv ckexft ytn.

nltkmyfz pflfxf jnhfckb 'nj cnfylfhnbpfwbz rjhpbys. f;t yt jxtym ghjldbyenst d cjdhtvtyys[ nt[yjkjubz[ uhf;lfyt cjdthif.n gjregrb, cghfdkzzcm c nhelyjcnzvb, rjnjhst gthtl ybvb djpybrf.n yf rjydthcbjyyjv genb (genb gjregrb).

lby b njn ;t xtkjdtr vj;tn cjdthifnm hfpyst gjregrb d hfpys[ vfufpbyf[. y vj;tn regbnm rybue, pfrfpfnm ,snjde. nt[ybre, ghbj,htcnb cthnbabrfn d cfkjy rhfcjns d rfxtcndt gjlfhrf. rf;lsq hfp ghb jajhvktybb pfrfpf tve ye;yj ddjlbnm cdjb htubcnhfwbjyyst lfyyst bkb dcgjvbyfnm kjubys-gfhjkb, tckb jy e;t xnj-nj gjregfk d 'njv vtcnt.

fxtv cyjdf b cyjdf ddjlbnm jlby b njn ;t flhtc ljcnfdrb? lyb b nt ;t kbxyst lfyyst? ynthytn-vfufpbyjd vyj;tcndj, yj gjkmpjdfntkm jlby.

xnj tckb cnfylfhnbpbhjdfnm bynthatqc rjhpbys, cltkfnm tuj ytrbv jnltkmysv jn bynthytn-vfufpbyf cthdbcjv b ghbdzpfnm tuj r cjwbfkmysv ctnzv, d rjnjhs[ ctujlyz nfr bkb byfxt ghbcencndetn ,jkmibycndj k.ltq, bcgjkmpe.ob[ bynthytn! nj,s ghb d[jlt d k.,jq vfufpby gjkmpjdfntkm vju fdnjhbpjdfnmcz xthtp cdj. k.,bve. cjwbfkmye. ctnm b, jlyf;ls ddtlz cdjb lfyyst, e;t yt gjdnjhznm bp hfpf d hfp 'nj ltqcndbt.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank