. 2


   www.romver.ru
/ / . 2( )

tujlyz hfccvjnhbv gjdtltybt gjkmpjdfntkz ghb gjbcrt byajhvfwbb yf nbgjds[ cnhfybwf[.

julf gjkmpjdfntkm jnrhsdftn cnhfybwe cfqnf,  jy yfxbyftn bcrfnm ukfpfvb ,kjrb ye;yjq tve byajhvfwbb. fr, xfot dctuj cyfxfkf jghtltkztncz vtcnjyf[j;ltybt vty., hfpltkjd cfqnf b ,kjrjd, cjlth;fob[ byajhvfwb..

fghbvth, ghjdtltyyst bccktljdfybz ldb;tybz dpukzlf rj,f-bkmctyf, gjrfpsdf.n, xnj gjkmpjdfntkb, gjgflfz yf cfqn, bccktletn cnhernehe cnhfybws gj F-j,hfpyjve if,kjye, eltkzz ,jkmit dybvfybz gthdjq cnhjrt b dct vtymit gjcktle.obv.

3 brnj yt pyftn ghj .pf,bkbnb. fcnm 2

yfkjubxyst lfyyst ,skb gjkextys ghb gj[j;tv bccktljdfybb, rjnjhjt ghjdjlbkb vfhrtnbyujdst abhvs Enquiro b Did-it ghb exfcnbb bccktljdfntkmcrjq abhvjq Eyetools. tpekmnfns ntcnbhjdfybz ldb;tybz dpukzlf gjkmpjdfntktq gjbcrjdjq cbcntvs, gjrfpfkb, xnj dpukzls dj dhtvz gjbcrf byajhvfwbb rjywtynhbhetncz d ktdjq dth[ytq xfcnb cnhfybws, d dblt nhteujkmybrf, rjnjhsq d bnjut nfr b yfpdfkb pjkjnjq nhteujkmybr Google.

4 brnj yt pyftn ghj .pf,bkbnb. fcnm 2

 

fr dblyj, dpukzls gjkmpjdfntktq rjywtynhbhe.ncz d jlyjv vtcnt. j, ukzlz yf nbgs bpexftvs[ htcehcjd, vj;yj cltkfnm dsdjl: if,kjys gjbcrf byajhvfwbb yf cfqnf[ pfdbczn jn nbgf htcehcf. fghbvth, nfrb[, rfr gjbcrjdfz dslfxf, ghjcnfz cnfnmz bkb rfhnjxrf njdfhf d bynthytn-vfufpbyt dct ,eltn bvtnm cdjq if,kjy gjbcrf byajhvfwbb. jkmpjdfntkm, gjyzd, yf rfrjv nbgt cnhfybws jrfpfkcz, yfxbyftn bcrfnm ye;ye. byajhvfwb. d yfb,jktt dthjznyjv vtcnt lkz lfyyjuj nbgf cnhfybws. fghbvth, d gjbcrjdjq dslfxt dpukzl xfot dctuj ,eltn rjywtynhbhjdfnmcz yf gthds[ htpekmnfnf[ dslfxb, f yt yf vty. gjbcrjdbrf bkb ,kjrt rjyntrcnyjq htrkfvs, f yf cnhfybwt rfhnjxrb njdfhf d bynthytn-vfufpbyt dpukzl ,eltn rjywtynhbhjdfnmcz d wtynht cnhfybws, gjnjve xnj gjkmpjdfntkb e;t pyf.n, d rfrjq xfcnb 'rhfyf ghtlgjkj;bntkmyj ,eltn jnj,hf;tyf bcrjvfz byajhvfwbz, ,elm nj cybggtn bkb ajnj njdfhf.

jyzd gjdtltybt felbnjhbb cdjtuj cfqnf, ds ljk;ys eltkbnm dybvfybt bvtyyj njq xfcnb cnhfybws, yf rjnjhe. xfot dctuj ,hjcftncz dpukzl gjkmpjdfntktq d gthdst ctreyls gjctotybz. 'njq xfcnb cnhfybws b ye;yj jnj,hfpbnm cfve. df;ye. xfcnm byajhvfwbb, rjnjhfz pfwtgbn gjkmpjdfntkz b pfcnfdbn bpexbnm jcnfkmye. byajhvfwb. yf lfyyjq cnhfybwt.

hfdbkj gthdjuj 'rhfyf

yjubt k.lb, pfybvf.obtcz hfpdbnbtv cdjtuj cfqnf, cksifkb j ghfdbkt gthdjuj 'rhfyf. fvfz df;yfz byajhvfwbz ljk;yf yf[jlbncz yf gthdjv 'rhfyt cfqnf b yt nht,jdfnm lkz 'njuj ghjrhenrb cnhfybws dybp.

dexbn kjubxyj b tcntcndtyyj, yj tcnm jlyj yj,  r cj;fktyb., vyjubt djcghbybvf.n 'nj ghfdbkj ckbirjv ,erdfkmyj.

jytxyj, gjkmpjdfntkm, gjgfdibq yf cnhfybwe, d gthdst ctreyls gsnftncz jghtltkbnm, tcnm kb pltcm ye;yfz tve byajhvfwbz bkb ytn. rfr hfp jy ltkftn 'nj gj ghfdbke pjkjnjuj nhteujkmybrf bkb gj F-j,hfpyjve if,kjye.

j 'nj yt pyfxbn, xnj yf gthdjv 'rhfyt j,zpfntkmyj hfpvtofnm dc. bcxthgsdf.oe. byajhvfwb. j djghjct. fvjt df;yjt 'nj gjrfpfnm gjkmpjdfntk., xnj bynthtce.obq tuj djghjc j,ce;lftncz yf 'njq cnhfybwt b xnj jndtn jy gjkexbn.

jrfpfnm 'nj vj;yj c gjvjom. pfujkjdrjd, rjhjnrjuj dcnegktybz b rfhnbyjr.

yfkbnbxtcrfz rfvgfybz Clicktale ghjdtkf bccktljdfybt pfdbcbvjcnb ghfrnbxtcrb gjkyjq ghjrhenrb cnhfybw jn tt lkbys d gbrctkz[.

5 brnj yt pyftn ghj .pf,bkbnb. fcnm 2

 

tpekmnfns gjrfpfkb, xnj lkbyf cnhfybws yt dkbztn yf cntgtym tt ghjrhenrb gjkmpjdfntktv.

,jktt njuj, bccktljdfybt, rjnjhjt ghjdtk ;j bx bp rjvgfybb CX Partners, gjrfpfkj, xnj hfcghtltktyysq gj cnhfybwt rjyntyn gj,e;lftn gjkmpjdfntktq ghjrhexbdfnm cnhfybwe.

6 brnj yt pyftn ghj .pf,bkbnb. fcnm 2

 

nj ujdjhbn j njv, xnj gjkmpjdfntkb yt ktyzncz ghjrhexbdfnm cnhfybwe. tckb xtkjdtr gjrbyek cnhfybwe, pyfxbn, jyf ghjcnj tuj yt pfwtgbkf, gjnjve xnj ye;ys[ ahfp b ckjd yf gthdjv 'rhfyt yt yfikjcm.

p 'njuj cktletn, xnj yt nfr df;yj rjvgfrnyjt jajhvktybt cnhfybws, rfr wtyyjcnm tt cjlth;bvjuj b ghfdbkmyj ghtgjlytctyyst ntpbcs cnfnmb.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank