6 . 1


   www.romver.ru
/ / 6 . 1( )

jg-vtytl;th Unbounce kbdth fhlyth hfccrfpsdftn j njv, xnj ye;yj exbnsdfnm d hf,jnt c gjcfljxysvb cnhfybwfvb. y jndtxftn yf djghjcs, gjxtve wtktdst cnhfybws rhfqyt df;ys lkz vfhrtnjkjujd, d rfrjv rjyntrcnt ye;yj j,ofnmcz c rkbtynfvb, rfr cjplfnm elj,yst ajhvs ddjlf gthcjyfkmys[ lfyys[.

1. njv, lkz xtuj ye;ys gjcfljxyst cnhfybws


nj cltkfnm, xnj,s gjctnbntkm yt gjrbyek cfqn b dsgjkybk nht,etvjt ltqcndbt? j ckjdfv fdnjhf dybvfybt gjkmpjdfntkz ye;yj: 
 • pf[dfnbnm, 
 • gjllth;bdfnm,
 • cajrecbhjdfnm (yf ye;yjq ltnfkb).
t hfcgskzqnt dybvfybt gjregfntkz! f ukfdyjq yt ljk;yj ,snm vyjuj ccskjr. jkmrj jlyf ryjgrf Call To Action. tlm xtv ,jkmit 'ktvtynjd djrheu dfc, ntv ckj;ytt rjywtynhbhjdfnmcz yf ukfdyjv. 

f;lsq j,]trn rjyrehbhetn pf dybvfybt, d bnjut tuj ghjcnj yt jcnfncz. jcfljxyfz cnhfybwf ljk;yf ,snm jhbtynbhjdfyf njkmrj yf wtktdjt ltqcndbt. j ckjdfv fhlythf, ryjgrf Call To Action rjhjktdf 'njq cnhfybws. sdjl [jhjifz wtktdfz cnhfybwf nf, rjnjhfz gjkyjcnm. pfnjxtyf gjl jlye rjyrhtnye. wtkm.

2. t ,sdftn rjydthcbb ,tp [jhjitq rjvveybrfwbb


dthytt ,tp cjjndtncndbz rjvvthxtcrjuj ghtlkj;tybz b pfujkjdrf gjcfljxyjq cnhfybws. ckb ccskrf d dslfxt ukfcbn ghj yfqv yf hf,jne, nj gjkmpjdfntkm ljk;ty gthtqnb yf cnhfybwe, ult tcnm njxyj nfrjq ;t pfujkjdjr b ntrcn, rjnjhsq hfcrhsdftn cenm ghtlkj;tybz. ghjnbdyjv ckexft gjkmpjdfntkm gjrbytn cfqn chfpe ;t, rfr njkmrj pfik. 

jktpysq cjdtn. fqlbnt ahfpe, njxyj jgbcsdf.oe. cenm rjvvthxtcrjuj ghtlkj;tybz. yt geufqntcm gjdnjhbnm ahfpe ldf;ls d cybggtnt b d pfujkjdrt wtktdjq cnhfybws. ,fyythysvb j,]zdktybzvb dct nj ;t cfvjt. jktt njuj, tckb yf ,fyytht tcnm uhfabxtcrbq 'ktvtyn d dblt, crf;tv, vfktymrjuj xtkjdtxrf, nj gthtyjcbnt yf cfqn b tuj. y ckjdyj pfpsdftn d vfufpby/cfqn. rjulf gjkmpjdfntkm pfitk yf cfqn pf[kjgyek ldthm vfufpbyf, nj xtkjdtxtr-pfpsdfkf pfitk dcktl pf ybv, ckjdyj ghtlkfufz ds,hfnm njdfh. 

cnfnb j lbpfqyt. t cnjbn ltkfnm frwtyn yf rfrjv-yb,elm ytceotcndtyyjv 'ktvtynt, yfghbvth, pyfrt rfxtcndf ghjlerwbb. jvybnt, ukfdyjt 'nj ghtckjdenfz ryjgrf CTA! sdjl gjkmpjdfntkm ljk;ty gjkexbnm nj, bp-pf xtuj ghbitk. cj,tyyj 'nj df;yj d rjyntrcnyjq htrkfvt. 

hbvths ytcjjndtncndbq, rjnjhst ghbdjlbn d cdjtq cnfnmt kbdth fhlyth. 

jnbv yfqnb ljcnfdre wdtnjd:


nj dblbv yf cfqnt d bnjut? ,scnhjq ljcnfdrt b htxb yt bltn, gj rhfqytq vtht vs yt yf[jlbv ye;ys[ yfv ckjd. fhbfyn jn kbdthf fhlythf:yb, rjulf ye;ys wdtns, hfp,bdf.ncz gj rfntujhbzv. cnm gjlpfujkjdjr, ghbdtltyj wtyyjcnyjt j,jcyjdfybt ghtlkj;tybz.

2.1. rjyntrcnt j,otybz 

s rjulf-yb,elm pflevsdfkbcm j njv, d rfrjv rjyntrcnt dkfltktw vfufpbyf b rkbtyn j,of.ncz? frjdf ghtlscnjhbz 'njuj j,otybz? ghjwtcct hfpujdjhf vj;yj ytpfvtnyj gjlnfkrbdfnm cj,tctlybrf r gjregrt. f,jnfnm ye;yj yf bvgekmc r wtktdjve ltqcndb.. hbdtkb gjkmpjdfntkz yf cfqn c gjvjom. hfccskrb? nkbxyj, ekfdkbdftv 'nb ckjdf b hfpdbdftv b[ e;t yf ukfdyjq. htlkfufqnt gjvjom d ltvjycnhfwbb njdfhf bkb eckeub, ,kfujlfhbnt rkbtynf pf pfbynthtcjdfyyjcnm d ljgjkybntkmyjq byajhvfwbb. elmnt ujcntghbbvysv [jpzbyjv, gjrfpsdfqnt, xnj dfv yt dct hfdyj. 

jlnfkrbdfnm r ltqcndb. d ntrcnt nfr;t yflj gjcntgtyyj. jdjhbnt, xnj dfi ghjlern df;ty, b tckb gjkmpjdfntkm ghbj,htntn tuj nj yt dtlbnt ct,z nfr, ,elnj njdfh ecgtiyj dgfhty b ltkj cltkfyj. f 'njv 'nfgt gjlrk.xftncz vfhrtnbyujdjt vsiktybt, yfghbvth, ,tcgkfnyjt gjkmpjdfybt ghjuhfvvjq d ntxtybt gthdjuj vtczwf bkb t ,tcgkfnyfz gjllth;rf. 

fp,thtv ghbvths, rfr yt cnjbn j,ofnmcz c rkbtynfvb: 
 • tqxfc z ghjltvjycnhbhe. dfv yfi njdfh bkb eckeue,
 • s kexibt b 'nj yt j,ce;lftncz! tubcnhbheqntcm ctqxfc.
'nb[ ahfpf[ [jkjl, dscjrjvthbt b ;tkfybt gjcrjhtt ghjlfnm. kfltktw cfqnf yt ljk;ty ,snm pfwbrkty njkmrj yf ct,t, 'nj fp,exyfz bcnbyf, gjvybnt j ytq! 

kbdth fhlyth htrjvtyletn cktle.ott: ,zpfntkmyj cjplfqnt pfujkjdjr j njv, xnj bpvtybncz d ;bpyb rkbtynf gjckt ghbj,htntybz njdfhf bkb eckeub. t cntcyzqntcm bcgjkmpjdfnm kbxyjt gjckfybt jn ghjlfdwf. fukzlyj ghjltvjycnhbheqnt djpvj;yjcnb ghjlernf bkb eckeub. yt ghjcnj nfr, f rfr jyb ,elen bcgjkmpjdfnmcz rkbtynfvb. htrkfvt ljk;ys ,snm ;bdst gthcjyf;b, rjnjhst cke;fn lkz rkbtynjd j,hfpwfvb lkz gjlhf;fybz.
 

3. fr gjlhe;bnm gjkmpjdfntktq b ajhvs ddjlf lfyys[?


jhjifz ajhvf lkz pfgjkytybz lfyys[ df;ytqibq 'ktvtyn wtktdjq cnhfybws. yjubt rkbtyns, edbltd vfcce zxttr rjnjhst (j e;fc!) to b ghtlcnjbn pfgjkyznm, dgflf.n d gfybre b e[jlzn c cfqnf. nj ltkfnm? 

kbdth fhlyth cjdtnetn cjrhfofnm ajhve ddjlf, jcnfdkznm nfv cfvjt ytj,[jlbvjt. nj to geuftn k.ltq? kbtyn yt [jxtn jndtxfnm yf vyjuj jnrhsns[ djghjcjd e ytuj yt nfr vyjuj dhtvtyb, rfr ds ct,t 'nj ghtlcnfdkztnt, yt pfcnfdkzqnt tuj ljkuj levfnm. ghbvthe d dsgflf.ob[ vty. vj;tn yt jrfpfnmcz ghtlgjxnbntkmyjuj jndtnf. 'njv ckexft gjkmpjdfntkm cnfdbn lt;ehysq jndtn lheujt. hjlt ,s dct yjhvfkmyj, yj ytn e ytuj crkflsdftncz dgtxfnktybt, xnj ds yt pyftnt rkbtynf, jy yf[jlbncz lkz dfc d ytrjq ,tpkbrjq vfcct. fxfcne. ghjcnfyjdrf gjlj,ys[ lt;ehys[ jndtnjd cnhtvktybt gjcrjhtt hfpltkfnmcz c henbyjq. 

yjub[ jnnfkrbdftn nhelyfz rfgxf. yjulf t ghjcnj ythtfkmyj ghjxtcnm. 

frjd ds[jl bp gjkj;tybz? kz yfxfkf cybpmnt nht,jdfybz r rkbtyne, yt yflj ,snm nfrbv cnhjubv b ghblbhxbdsv. thdjt - gjghj,eqnt hfpepyfnm e gjkmpjdfntktq j njv, rfr eghjcnbnm ajhve ddjlf. j;yj cltkfnm dfhbfyns jndtnjd d dsgflf.otv cgbcrt ,jktt rjhjnrbvb. jghj,eqnt cajhvekbhjdfnm djghjcs d cgbcrt ghtltkmyj xtnrj b zcyj. hbvth: yt ghjcbnt hfccrfpfnm j cdjtq cfvjq ,jkmijq ghj,ktvt d vfhrtnbyut, ytbpdtcnyj, crjkmrj dhtvtyb gjyflj,bncz yf 'nj rkbtyne. exit ghtlkj;bnm ds,hfnm ajhvekbhjdrb, yfghbvth, ytljcnfnjxyj nhfabrf yf cfqnt. 

dnjhjt yt ,elmnt ;flysvb. jpyfuhf;lfqnt k.ltq pf gthcjyfkmyst lfyyst, rjnjhsvb jyb k.,tpyj c dfvb gjltkbkbcm. j;yj gjlfhbnm rybue, vj;yj crbljxyst regjys dct, xnj ghblevftnt. j vytyb. kbdthf fhlythf, [jhjifz ajhvf, yfghbvth, lkz 'ktrnhjyyjq rybub, drk.xftn d ct,z bvz, yfpdfybt rjvgfybb b ldf email hf,jxbq b kbxysq. f 'njv dc. 

4. bibnt vjnbdbhe.obt b ghtj,hfpe.obt ckjdf


fib ckjdf gthdjt, xnj k.lb j,hfof.n dybvfybt yf ghb pfuheprt cnhfybws, b gjcktlytt, xnj jyb xbnf.n. nhbhjdfyyj, yjntrcn yf ukfdyjq yf cfvjv ltkt jxtym df;ty. fgbcfy bynthtcysq b gjktpysq pfujkjdjr? tkj cltkfyj yf 50%. lyfrj cfv kbdth fhlyth lfn ljdjkmyj hfcgksdxfne. ajhvekbhjdre lkz pfujkjdrf jy ljk;ty ,snm zcysv b ytldecvscktyysv, f nfr;t evysv. lbycndtyyj dthyjq ajhveks ecgt[f yt ceotcndetn, ujdjhbn fhlyth. 

kbdth fhlyth ghbdjlbn d ghbvth rjyrhtnyst pfujkjdrb rjgbhfqnthf ;jfyys b,t:

 • lbycndtyysq cgjcj, dsrk.xbnm cdtn yt gjlybvfzcm c gjcntkb c gjvjom.... (tlbycndtyysq genm r ;tkftvjve ,tp yfghzujd c gjvjom. htrkfvbhetvjuj njdfhf);
 • fcnhjqnt gbfybyj pf 15 vbyen bkb n.yth lkz ajhntgbfyj rjyrhtnyjq vjltkb (ye;yjt ltqcndbt d c;fnsq gthbjl dhtvtyb bkblfkmit bltn yfpdfybt htrkfvbhetvjuj njdfhf);
 • fexbntcm buhfnm d if[vfns, rfr j,,b bith gjhfpbnt dct[! (cltkfnm xnj-nj, rfr ghbpyfyysq fdnjhbntn, yt ghbrkflsdfz ,jkmib[ ecbkbq).
fv kbdth fhlyth ujdjhbn, xnj [jhjibq ntrcn drk.xftn: 
 • jcyjdyjq pfujkjdjr, 
 • gjlrhtgktybt pfzdktybz, 
 • pfdthif.oe. fhuevtynfwb.. 
s vj;tnt gjcnhjbnm cdjq hfccrfp nfr: fzdbnm j, eybrfkmyjcnb (df;yj gjlrhtgbnm [jhjibv ghbvthjv); fccrfpfnm j ,jkmijv ghjatccbjyfkmyjv jgsnt (b j,]zcybnm, rfr ds htiftnt ghj,ktvs rkbtynf); fdthibnm hfccrfp b 'aatrnyj ghbpdfnm r ltqcndb.. 

jvybnt, k.lb ghjcvfnhbdf.n ukfdye. cnhfybwe ljdjkmyj ,tukj. nfrfz gjlfxf jxtym [jhjij gjvj;tn gjkexbnm ye;ye. byajhvfwb.. hfdbkmyj cjcnfdbnt ghbpsd r ltqcndb. cjhdtnt dtcm ,fyr. tghfdbkmyj dct dfib ecbkbz gjqlen yfcvfhre. 

nfr, ghbpsd r ltqcndb. hfp,bdfqnt yf vyj;tcndj afrnjhjd: 
 • jgbcfybt (xnj gjkexbn rkbtyn?),
 • jceotcndbvjt ajhvekbhjdrf (rfr gjkexbnm),
 • ghbnz;fntkmyst (ltkftv ds,jh),
 • gjlntrcn (dcgjvjufntkmyfz byajhvfwbz lkz dthyjuj ds,jhf),
 • frnefkmyjcnm (ghbxbyf ltqcndjdfnm ctqxfc). 
yjgrf, yf rjnjhe. ljk;ty yf;fnm gjkmpjdfntkm, pfbynthtcjdfyysq d ghjlernt bkb eckeut, nj;t yt ljk;yf ,snm ,tpkbrjq. t yflj ghjcnj gbcfnm yf ytq jnghfdbnm. elf jnghfdbnm b xnj 'nj lfcn? elf kexit dsukzlbn pfrfpfnm dfie gentdre, tckb htxm bltn j rjvajhnf,tkmyjv jntkt. 

o jlby ghbvth jn fhlythf, d rjnjhjv jy erfpsdftn, rfr yf gjckfybt rkbtyne, nfr b yf "gj,e;lf.obt" ckjdf.

f[jlbv djn xnj:

hbdtltyysq ghbvth yf gthdsq dpukzl ytgkj[. :

 • jckfybt yt cjdgflftn, yfikb ytvyjuj yt nj, xnj ,skj ye;yj.
 • jhvf pfgjkytybz lfyys[ rjyrehbhetn pf dybvfybt gjkmpjdfntkz c lheubvb 'ktvtynfvb yf cnhfybwt, f nfrjds[ nen vyjuj.
 • tgkj[j ,skj ,s erfpfnm, xnj yf ddtltyyst lfyyst hfcghjcnhfyztncz gjkbnbrf rjyabltywbfkmyjcnb. nj ghb,fdbn ljdthbz.
 • yjgrf CTA dsgjkytyf gkj[j. nj nfrjt jnghfdbnm? nj ghjbpjqltn gjckt njuj, rjulf rkbtyn dsiktn cdjb lfyyst? exit yfgbcfnm crfxfnm ,tcgkfnyj.
 • jlpfujkjdjr ghbpsdftn pfgjkybnm ajhve. elf kexit, tckb ,s jy hfp]zcyzk wtyyjcnm ghtlcnfdktyyjq rybub.
sdjl: gthtl ntv, rfr cflbnmcz gbcfnm ntrcn yf wtktde. cnhfybwe, pflfqnt cfvjve ct,t ldf djghjcf: 
1. nj ljk;yj vjnbdbhjdfnm rkbtynf, xnj,s jy cjdthibk ye;yjt ltqcndbt? 
2. nj gjkexe z, rjulf rkbtyn cltkftn 'nj ltqcndbt? 

4.1. cbkt ytufnbdyjuj dyeitybz 

yjulf ghbpsd r ltqcndb. vj;tn dspdfnm j,hfnye. htfrwb.. kbtyn vj;tn hfpukzltnm lkz ct,z jgfcyjcnm lf;t nfv, ult gj-dfitve t ytn. jgecnbv, ds ghjzdbkb ,kfubt yfvthtybz b yfgbcfkb hzljv c ryjgrjq bkb ajhvjq lkz lfyys[: s yt ,eltv dfc cgfvbnm.   dtlm rkbtyn b yt levfk j cgfvt! rkbtynf pfrhflsdf.ncz gjljphtybz. djn jy e;t levftn, xnj ds crhsdftnt dfib ytxbcnst gjvscks. elmnt dybvfntkmys b cktlbnt pf ckjdfvb, rjnjhst bvt.n ytufnbdye. jrhfcre, nfrbvb rfr: cgfv, ekjdrf b n.g.

3
 ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank