?


   www.romver.ru
/ / ?( )

thdjghbxbyjq jnrfpjd jn rjhpbys zdkztncz ytghbtvktvfz cnjbvjcnm ljcnfdrb. ccktljdfybt, ghjdtltyyjt eDigitalResearch b IMRG d ghjikjv ujle, gjrfpfkj, xnj 77% jykfqy-gjregfntktq jnrfpsdf.ncz jn pfrfpf, ghbxtv 53% ccskf.ncz yf ytjghfdlfyyj dscjre. cnjbvjcnm ljcnfdrb.

nj,s ghtljndhfnbnm ytghbznyst c.hghbps b cybpbnm rjkbxtcndj ,hjityys[ rjhpby, gjregfntkm ljk;ty rfr vj;yj hfymit epyfnm j dfhbfynf[ b cnjbvjcnb ljcnfdrb. fr 'aatrnbdyj ghtptynjdfnm nfre. byajhvfwb.? fccvjnhbv 12 'aatrnbdys[ htfkbpfwbq.

Amazon

tn ,jktt jxtdblyjuj dfhbfynf. Amazon cjj,oftn j ,tcgkfnyjq ljcnfdrt ghfrnbxtcrb gj dctve vbhe ;bhysv ihbanjv b gjdctvtcnyj yf cfqnt.


Amazon ghtlkfuftn ds,hfnm jgwbb ljcnfdrb, rfr njkmrj gjregfntkm lj,fdbk njdfh d rjhpbye b erfpfk flhtc. 


tcgkfnyfz ljcnfdrf dctulf ds,hfyf gj evjkxfyb., lheubt dfhbfyns ('rcghtcc b dtxthyzz ljcnfdrf) ghtlkfuf.ncz c erfpfybtv cnjbvjcnb b chjrjd, dsltktyysvb ptktysv wdtnjv. 


AO.com

f cfqnt AO.com byajhvfwbz j ,tcgkfnyjq ljcnfdrt hfpvtoftncz d dth[ytq xfcnb rf;ljq cnhfybws.


fr;t byajhvfwbz j ljcnfdrt cjj,oftncz d gjbcrt b rfhnjxrt njdfhf.


htlkfufz ibhjrbq cgtrnh dfhbfynjd, yt nht,e.ob[ ljgjkybntkmys[ pfnhfnAO.com ghtjljktdftn ,jkmie. xfcnm pfnhelytybq rkbtynjd, cdzpfyys[ c ljcnfdrjq. 


BrewDog

ynthytn-vfufpby BrewDog ecnfyjdbk tlbye. cnjbvjcnm ljcnfdrb, yj ghbpsdftn gjregfntktq lj,fdbnm d rjhpbye lj 24 njdfhjd, xnj,s edtkbxbnm cnjbvjcnm ljcnfdrb b gjkexbnm pfrfp, pfgkfnbd cnfylfhnye. cnjbvjcnm. bpefkmyj 'nj htfkbpjdfyj ghb gjvjob ytpfgjkytyyjq ,enskrb. 


Threadless

yajhvfwbz j cnjbvjcnb ljcnfdrb gjzdkztncz gjckt lj,fdktybz njdfhf d rjhpbye, [jnz jyf ljcnegyf d cghfdrt d k.,jt dhtvz.


ghjwtcct jajhvktybz pfrfpf gj evjkxfyb. ds,bhftncz yfb,jktt ljcnegysq dfhbfyn. 


ASOS

fpyjj,hfpbt cgjcj,jd ljcnfdrb pfrfpf c cfqnf ASOS ghtlcnfdktyj yf jlyjq cnhfybwt. jregfntkzv tcnm bp xtuj ds,hfnm.   


Office

jj,otybt j cnjbvjcnb ljcnfdrb pfrhtgktyj d dth[ytq xfcnb cnhfybw b dsltktyj zhrj-hjpjdsv wdtnjv, rfr b ghbpsds r ltqcndb..


jj,otybt d rfhnjxrt njdfhf yt vj;tn ,snm pfvtnytt.

  


cj;fktyb., 'nj tlbycndtyysq ljcnegysq dfhbfyn. fr ,s gjregfntkb yb k.,bkb ,tcgkfnye. ljcnfdre, jyb ujnjds pfgkfnbnm, xnj,s gjkexbnm pfrfp rfr vj;yj crjhtt.


Schuh

f ukfdyjq cnhfybwt bynthytn-vfufpbyf erfpfy jlby cgtwbabxtcrbq cgjcj, ljcnfdrb (yf cktle.obq ltym).


f cnhfybwt njdfhf gjregfntk. cjj,oftncz njxyfz cnjbvjcnm ljcnfdrb tot lj vjvtynf lj,fdktybz d rjhpbye. 


Waterstones

f ukfdyjq cnhfybwt bynthytn-vfufpbyf Waterstones byajhvfwb. j ljcnfdrt ytdjpvj;yj yt pfvtnbnm. pjkjnfz dcnfdrf ghbdyjcbn ljgjkybntkmysq frwtyn.


f ifut jajhvktybz pfrfpf dsdjlbncz pfvtnyjt cjj,otybt j njv, crjkmrj gjregfntkm vj;tn tot gjnhfnbnm, xnj,s gjkexbnm ,tcgkfnye. ljcnfdre.  


John Lewis

ct djpvj;yst dfhbfyns ljcnfdrb jgbcfys yf ukfdyjq cnhfybwt cfqnf.


f cnhfybwt njdfhf nfr;t ghjle,kbhjdfyf byajhvfwbz j cnjbvjcnb ljcnegys[ dfhbfynjd ljcnfdrb pfrfpf. 


Simply Scuba

xtnxbr yf cnhfybwt njdfhf d bynthytn-vfufpbyt Simply Scuba ghbpsdftn gjnjhjgbnmcz, xnj,s djcgjkmpjdfnmcz ghtlkj;tybtv gj ljcnfdrt.

  


Ebuyer

ynthytn-vfufpby Ebuyer ghbpsdftn gjregfntktq gjnjhjgbnmcz, xnj,s gjkexbnm pfrfp yf cktle.obq ltym.


fghjnbd njdfhjd, yf rjnjhst hfcghjcnhfyztncz cgtwghtlkj;tybt, hfpvtotys byajhvbhe.obt j,kfxrf. 

 


House of Fraser

ct ghtlkj;tybz gj ljcnfdrt ghtlcnfdktys yfl ,fyythjv yf ukfdyjq cnhfybwt.


f cnhfybwt njdfhf gjregfntk. nfr;t jnj,hf;f.ncz dct ljcnegyst dfhbfyns ljcnfdrb tot lj lj,fdktybz d rjhpbye. 3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2024 romver.ru

Display Pagerank