19 ,


   www.romver.ru
/ / 19 ,( )

kbz eufxtdf
SEOnews

jkbxtcndj k.ltq, gjctof.ob[ cfqns c vj,bkmys[ ecnhjqcnd, gjcnjzyyj hfcntn, gj'njve vj,bkmyst cfqns nht,e.n gjcnjzyyjq jgnbvbpfwbb. Econsultancy cjcnfdbkb cgbcjr yfb,jktt xfcns[ ghj,ktv, rjnjhst vyjubt lj cb[ gjh yt htibkb.

ncencndbt vj,bkmyjuj cfqnf

Hamleys  jlby bp cfvs[ bpdtcnys[ ,htyljd buheitr d vbht, yj vj,bkmysv cfqnjv jyb yt j,pfdtkbcm lj cb[ gjh.

Hamleys.png

thtrk.xtybt yf ltcrnjgye. dthcb.

jrf dfi cfqn yt bltfkmyj jgnbvbpbhjdfy lkz vj,bkmys[ b yt cjlth;bn dct aeyrwbb gjkyjq dthcbb, jcnfdmnt gjctnbntkzv djpvj;yjcnm gthtrk.xbnmcz yf ltcrnjgye. dthcb..

heufz ghj,ktvf  cfqns, gthtrk.xf.obtcz yf ltcrnjgye. dthcb. ,tp ghtleght;ltybz.

fqn Three jgnbvbpbhjdfy lkz vj,bkmys[ ecnhjqcnd, yj gjckt ds,jhf geyrnf vty. jnrhsdftncz ltcrnjgyfz dthcbz cnhfybws. nj gjnhzctybt lkz gjkmpjdfntktq. nhfyyj, xnj cfqn rjvgfybb yt jgnbvbpbhjdfy lkz ecnhjqcnd, rjnjhst jyf ghjlftn.

three_mobile-blog-flyer.png three_3-blog-flyer.png

tlktyyj pfuhe;f.obtcz cnhfybws

htvz pfuheprb cnhfybws bvttn htif.ott pyfxtybt lkz bynthytn-vfufpbyf, ntv ,jktt d vj,bkmys[. jytxyj, c vtlktyysv 3G ybxtuj yt gjltkfnm, yj e,hfnm dct kbiytt gjl cbke dctv dt,-vfcnthfv.

yfxjr pfuheprb  ytjn]tvktvfz xthnf cfqnf Thomas Cook.

thomas_cook-blog-third.png

thf,jnf.obt htlbhtrns

txtcnyj gthtyfghfdkznm gjctnbntktq cfqnf yf ytbcghfdye. bkb ythtktdfynye. cnhfybwe, yfghbvth, yf ukfdye. dvtcnj rfhnjxrb njdfhf. nj dsyelbn b[ gjrbyenm dfi cfqn. jn ghbvth NBC:

nbc.png

(nfnmb, rjnjhe. ds botnt, ytn yf yfitv vj,bkmyjv cfqnt. thtqnb yf ukfdye. vj,bkmyjuj cfqnf hjxtcnm d gjkyjq dthcbb cfqnf)

tlbhtrn yf ytceotcnde.oe. cnhfybwe

American Airlines jgnbvbpbhjdfkb cfqn lkz vj,bkmys[, yj yt lj,hfkbcm lj cnhfybw cghfdrb. j'njve gjkmpjdfntkzv vj,bkmys[ ghtlkfuf.n gjctnbnm html-dthcb. cfqnf.

AA_app_.jpg

tjgnbvbpbhjdfyyst wtktdst cnhfybws

yjubt ghtlgjxbnf.n ghjdthznm gjxnjdsq zobr cj cvfhnajyf, gj'njve dct ktylbyub ljk;ys ,snm flfgnbhjdfys gjl vj,bkmyst ecnhjqcndf. j vyjubt j,]zdktybz, rjnjhst ge,kbre.ncz d jakfqyt bkb yfwtktys yf gjkmpjdfntktq vj,bkmys[, yt flfgnbhjdfys. fghbvth, bcgjkmpjdfybt QR-rjljd d htrkfvt.

jn nfr dsukzlbn j,]zdktybt Green Festival.

greenfest.jpg

 djn cnhfybwf, yf rjnjhe. ds gjgflftnt, djcgjkmpjdfdibcm QR-rjljv.

greenfest2.png

cgksdf.obt jryf

jg-fgs gkj[b d k.,jv ckexft, yj jcj,tyyj yf vfktymrb[ 'rhfyf[ vj,bkmys[ ecnhjqcnd. yb pfujhf;bdf.n rjyntyn, f pfrhsnm b[ vj;yj njkmrj ghb gjvjob vfktymrjuj rhtcnbrf d euke. f cfqnt Currys gjg-fg djpybrftn d ghjwtcct jajhvktybz pfrfpf. t kexitt dhtvz lkz ghtlkj;tybz gjexfcndjdfnm d jghjct.

Currys_popup.png

cgksdf.obt jryf c ghtlkj;tybtv crfxfnm ghbkj;tybt

jyznyj, xnj ds [jnbnt ghjldbyenm ghbkj;tybt, yj ghtlkfufnm gjkmpjdfntkzv crfxfnm tuj, rjulf jyb pfuhe;f.n cfqn c vj,bkmyjuj  'nj gtht,jh.

jn ldf djgb.ob[ ghbvthf jn Expedia b Gumtee:

expedia-blog-third.pnggumtree-blog-third.png

tpfrhsdf.ottcz vty.

hjrhexbdftvjt vty., rjnjhjt pfrhsdftncz gj yf;fnb. yf rhtcnbr bkb ryjgre jnjdj, yt cfvfz elj,yfz inerf yf vj,bkmyjv cfqnt.

asos.PNG

tghjbuhsdftvjt dbltj

fxfcne. vj,bkmysq cfqn  ehtpfyyfz ltcrnjgyfz dthcbz, b gjkmpjdfntkb cvfhnajyjd yt gjkexf.n ljcneg rj dctv aeyrwbzv.

jpvj;yj, 'nj b r kexitve, yj 24xfcjdjt dbltj Pharrell Williams yt ghjbuhsdftncz yf vj,bkmyjv ntktajyt.

happy-blog-flyer.png

hjitxyst ccskrb

cskrb b jcj,tyyj ghbpsds r ltqcndb. yf vj,bkmys[ ljk;ys ,snm pfvtnys b kturj yf;bvftvs. fr;t vt;le ybvb ljk;yj ,snm ljcnfnjxyj ghjcnhfycndf, xnj,s bp,t;fnm ckexfqys[ yf;fnbq.

fphf,jnxbrb Tesco c 'nbv yt cjukfcys.

tesco-blog-third.png

txbnftvsq / vtkrbq ihban

hfdybnt ihbans yf vj,bkmys[ cfqnf[ Dicks Sporting Goods b Skinny Ties:

dicks_sporting_goods_1-blog-third.png skinny_ties-blog-third.png

tn ryjgrb jpdjybnm

jctnbntkb c vj,bkmyjuj gj evjkxfyb. lth;fn tuj d herf[, gj'njve gjpdjkbd bv cdzpfnmcz c dfvb d jlby rkbr, ds edtkbxbnt dthjznyjcnm pdjyrf. rjhtt dctuj gjctnbntkm vj,bkmyjuj cfqnf botn rjynfrnye. byajhvfwb., gj'njve ,eltn gk.cjv hfpvtotybt ,jkmijq CTA ryjgrb jpdjybnt yfv bkb yjvthf ntktajyf d dblt ccskrb.

f cfqnf[ Bupa b Volupte hfpvtotys elj,yst ryjgrb lkz pdjyrf. jnz yf cfqnt Bupa yt kbiybv ,eltn bpvtybnm wdtn ihbanf, xnj,s ghbdktxm dybvfybt r CTA.

bupa-blog-third.png volupte-blog-third.png

ty. d ajhvfnt PDF

tcnjhfyfv cnjbn j,hfnbnm yf vj,bkmysq cfqn jcj,jt dybvfybt, nfr rfr rkbtyns c ,jkmitq dthjznyjcnm. ,elen bcrfnm, ult gjtcnm, ghb gjvjob cvfhnajyf.

lyf bp hfcghjcnhfytyys[ ghj,ktv  ghtptynfwbz vty.. elibq dfhbfyn  'nj pdf-afqk. jn ghbvths jn Meatliqour b Big Easy.

Meatliquor_slow_page.png Big_easy_pdf_menu.jpg

tljcnfnjxyj cgjcj,jd jgkfns

gjcj,s jgkfns  ukfdysq ,fhmth lkz vj,bkmyjq rjvvthwbb. fot dctuj ljcnegys nfrbt dfhbfyns:

  • ddjl lfyys[ rfhns dhexye. (enjvbntkmyj lf;t yf [jhjij jgnbvbpbhjdfyyjv cfqnt);
  • bcgjkmpjdfybt lfyys[ c ghtlsleob[ gjregjr (ctrhtn ecgt[f Amazon yf vj,bkmys[);
  • fkmnthyfnbdyst vtnjls jgkfns, yfghbvth, PayPal (nht,etncz njkmrj email b gfhjkm).

fghbvth, rfr yf cfqnf[ Wiggle b Threadless:

wiggle.png threadless_paypal-blog-flyer.png

exit gjrf ybxtuj yt ghblevfyj.

telj,yjt jajhvktybt pfrfpf

gjcj,s jgkfns vjuen cnfnm ghtgzncndbtv yf genb r ecgt[e dfituj bynthytn-vfufpbyf, yj gkj[j ghjlevfyysq ghjwtcc jajhvktybz pfrfpf  e,bqwf rjydthcbb.

 Currys flfgnbdysq cfqn, ds,jh njdfhf b jajhvktybt pfrfpf nfr;t jgnbvbpbhjdfys lkz gjkmpjdfntktq vj,bkmys[ ecnhjqcnd. lyfrj yf gjcktlytv ifut  jgkfnt  cfqn gtht,hfcsdftn yf gjkye. dthcb. lkz ddjlf lfyys[ rfhns.

Currys_popup.png

nj gjnhzctybt lkz gjkmpjdfntkz.  dhzl kb lj,fdbn ;tkfybz pfdthibnm gjregre.

nhjubt ghfdbkf pfgjkytybz gjktq

fqn Cath Kidston jgnbvbpbhjdfy lkz vj,bkmys[ ecnhjqcnd, yj tcnm yt,jkmibt ckj;yjcnb c ajhvjq ddjlf gjxnjdjuj byltrcf. jj,otybt j, jib,rt yt j,]zcyztn, d xtv cj,cndtyyj ghbxbyf: t erfpfy flhtc. j;fkeqcnf, ddtlbnt rjhhtrnysq byltrc lkz gjbcrf.

cath.png

rfpfkjcm, xnj dct ltkj d ajhvfnt ddjlf gjxnjdjuj byltrcf. nj,s bp,t;fnm gjlj,yjq cbnefwbb, j,hfnbnt dybvfybt, tckb lfyyst ddjlzncz d jghtltktyyjv dblt, 'nj ljk;yj ,snm gjyznyj.  ckexft c Cath Kidstone byltrc ddjlbncz pfukfdysvb ,erdfvb b cjlth;bn ghj,tk. jnz gjlfdkz.ott ,jkmibycndj cfqnjd gjllth;bdf.n ddjl byltrcf ,tp ghj,tkjd.

telj,ysq gjbcr vfufpbyjd

lhtcf vfufpbyjd  jxtym gjktpyfz aeyrwbz lkz vj,bkmys[ gjkmpjdfntktq, yj pfxfcne. tt ytdjpvj;yj bcgjkmpjdfnm.

Costa_mobile_store_finder.png

;fcyst ajhvfns j,]zdktybq

f cfqnt Forbes ds edblbnt wbnfne lyz b htrkfve d dth[ytq xfcnb cnhfybws, xnj yt hfletn yf ltcrnjgt, f yf vj,bkmyjv ntv ,jktt. jn crhbyijn e,bqcndtyyjq rjv,byfwbb c htrkfvjq ghbkj;tybz:

forbes_ad-blog-flyer.png forbes_ad2-blog-flyer.png

ckb ds pyftnt j tot ,jktt ytghbznys[ vj,bkmys[ cfqnf[, hfccrf;bnt j yb[ d rjvvtynfhbz[.  cjdthitycndjdfnm vj,bkmye. dthcb. cfqnf gjvjuen yfib vfnthbfks, d rjnjhs[ ds epyftnt, xnj exbnsdfnm ghb hfphf,jnrt b rfr ghjdtcnb felbn vj,bkmyjuj cfqnf.

3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank