: -. " " . - " " .


   www.romver.ru
/ /( )

,ce;ltybt nfrjuj zdktybz rfr cjwbfkmyfz ctnm d chtlt q-b cgtwbfkbcnjd cdzpfyj c ldevz nhelyjcnzvb.

    * j-gthds[, nthvby cjwbfkmyfz ctnm yf lfyysq vjvtyn egjnht,kztncz d ghbxelkbdj gthtgktnf.ob[cz cvsckf[. ,jkmibycndt cdjtv cgjhs ,tcgkjlys gj ghbxbyt egjnht,ktybz jlbyfrjds[ ckjd, yj c hfpysv cjlth;fybtv. szdkz.ncz cktle.obt dfhbfyns cvsckjd ckjdjcjxtnfybz cjwbfkmyfz ctnm: jnyjitybz k.ltq d htfkt, jnyjitybz gjkmpjdfntktq yf dt,-cthdbct b cfv dt,-cthdbc.

    * j-dnjhs[, gjxtve-nj bynthytn-ltzntkb d ,jkmibycndt cdjtv ghblth;bdf.ncz lde[ rhfqyb[ njxtr phtybz: gthdfz, xnj 'njn nthvby ghblevfkb jyb b ybrnj 'nbv zdktybtv lj yb[ yt pfybvfkcz; dnjhfz ghjnbdjgjkj;yfz, xnj cjlth;fybt nthvbyf cjwbfkmyfz ctnm d yfert e;t pfrhtgktyj d ytps,ktvjv jghtltktybb. ,t njxrb phtybz jib,jxys: e bccktljdfybq zdktybz cjwbfkmyfz ctnm ,jktt xtv dtrjdfz bcnjhbz, f cjlth;fybt nthvbyf lj cb[ gjh jrjyxfntkmyj yt jghtltktyj d yfexyjq chtlt.

j'njve wtkm. lfyyjq cnfnmb zdkztncz: hfcrhsnm cjlth;fybt cjwbjkjubxtcrjuj gjyznbz cjwbfkmyfz ctnm ghbvtybntkmyj r cfqnjcnhjbntkmcnde.

htldfhbntkmyj j cjwctnb yflj pfvtnbnm:

 1. cjwbfkmyfz ctnm 'nj vjltkm njuj, xnj tcnm, f yt cfvf ltqcndbntkmyjcnm.
 2. cjwbfkmyfz ctnm, c gjvjom. rjnjhjq cjwbjkjub vjltkbhe.n cnhernehe b ntrextcnm cjwbfkmys[ bycnbnenjd yt tlbycndtyyfz vjltkm d yfert j, j,otcndt. jnht,yjcnm d nfrjq vjltkb djpybrkf d cdzpb c yteljdktndjhtyyjcnm. gjyznbz cnhernehf, rjnjhsv abrcbhe.ncz ;tcnrbt cdzpb, f j,otcndj ntrext b bpvtyxbdj. tntdjq fyfkbp 'nj kbim jlby bp gjl[jljd.
 3. d yfexys[ hf,jnf[ ytj,[jlbvj jnltkznm gjyznbt cjwbfkmyjq ctnb rfr 'vgbhbxtcrjuj jgbcfybz ytrjnjhjuj zdktybz lkz htitybz ghbrkflys[ pflfx jn gjyznbz cjwbfkmyjq ctnb rfr eybdthcfkmyjq vjltkb cjwbjkjubxtcrjq vtnjljkjubb.
 4. yflj exbnsdfnm, xnj d ,jkmibycndt j,otntjhtnbxtcrb[ yfexys[ cjwbjkjubxtcrb[ b 'rjyjvbxtcrb[ hf,jnf[ ytn jlyjpyfxyjuj jghtltktybz nthvbyf cjwbfkmyfz ctnm.

jwbfkmyfz ctnm: jn dpfbvjcdzpb bylbdbljd r gjpbwbzv b cjwbfkmyjve rfgbnfke

f ctujlyziybq ltym vj;yj dsltkbnm ldf gjl[jlf d jghtltktybb cjwbfkmys[ ctntq: 1) ghbrkflyjq b 2) j,ot-ntjhtnbxtcrbq.

thdsq gjl[jl hfcghjcnhfyty d 'rjyjvbxtcrjq cjwbjkjubb b ghtlyfpyfxty htifnm rjyrhtnyst ghbrkflyst pflfxb. ltcm ctnm tcnm ytrjt ytajhvfkmyjt j,]tlbytybt, ghjnbdjgjcnfdkztvjt jabwbfkmysv dpfbvjltqcndbzv k.,juj ehjdyz. tnm ghjnbdjgjcnfdkztncz bthfh[bb, f jnyjitybt rjjhlbyfwbb ce,jhlbyfwbb.

njhjq gjl[jl ,jktt vfntvfnbpbhjdfy b ntjhtnbxty, jy yfghfdkty yf cjplfybt eybdthcfkmyjq ctntdjq vjltkb j,otcndf. fntvfnbxtcrbv ,fpbcjv ctntdjuj fyfkbpf zdkztncz ntjhbz uhfajd. j,otv dblt cjwbfkmyfz ctnm jghtltkztncz rfr jcj,sq nbg cdzptq vt;le epkfvb ctnb, rjnjhst jn,bhf.ncz d pfdbcbvjcnb jn wtktq gjcnhjtybz rjyrhtnyjq ctnb.

ptk ctnb, yfpsdftvsq frnjhjv ukfdytqitt gjyznbt ctntdjuj fyfkbpf cjwbfkmyjq cnhernehs. rnjh (actor) 'nj fnjv, ytltkbvfz xfcnbwf cjwbfkmyjuj dpfbvjltqcndbz.

tjlyjpyfxyjcnm cbnefwbb d njv, xnj yfkbxbt b ytj,[jlbvjcnm frnjhf ghbpyftncz dctvb cjwbjkjufvb, yj xnj bkb rnj zdkztncz 'nbv futynjv dpfbvjltqcndbz, ce,]trnjv ltqcndbz tlbyjuj vytybz e extys[ ytn.

ccktljdfybt frnjhf tot yt pfdthityj, yj e;t ghjqltys ytrjnjhst 'nfgs. yfxfkf gjl frnjhjv gjybvfkcz cfv bylbdbl, exfcnde.obq d cjwbfkmyjv dpfbvjltqcndbb. jnjv gjl frnjhjv cnfkf gjybvfnmcz gjpbwbz, vtcnj bylbdblf d cjwbfkmyjq cnherneht c jghtltktyysvb fnhb,enfvb b hjkzvb. .,jgsnyj, xnj j,f pyfxtybz vj;yj bpj,hfpbnm buhjq ckjd: gthdjt pyfxtybt 'nj ltqcndjdfntkm, ltzntkm, vj;yj crfpfnm fnjh, n.t. jn ct,z ltqcndjdfntkm, f dnjhjt pyfxtybt frnjh rfr frnh, n.t. njn, rnj bcgjkyztn hjkm, n.t. rtv-nj ghtlgbcfyyst ltqcndbz.

p gjybvfybz njuj, xnj frnjh 'nj gjpbwbz cktletn, xnj cjwbfkmyfz ctnm rfr vjltkm cjwbfkmyjq cnhernehs tcnm vjltkm dpfbvjcdzpb yt vt;le bylbdblfvb, f vjltkm dpfbvjcdzpb gjpbwbq, d rjnjhs[ yf[jlzncz bylbdbls.

  hbvtybntkmyj r cjplfyb. dt,-cthdbcf cjwbfkmyfz ctnm gj'njve yflj hfpkbxfnm 'nb ldf cvsckf rnj tcnm frnjhs cfqnf: 1) gjkmpjdfntkb cfqnf rfr bylbdbls bkb 2) 'nj ytrbt gjpbwbb gjkmpjdfntktq d cbcntvt, yfghbvth: flvbybcnhfnjh, vjlthfnjh, 'rcgthn, exfcnybr, pf,fytysq bkb ghjlfdtw b gjregfntkm.

  fyznyj, xnj hfpdbnbt gjybvfybz, rnj tcnm frnjh d ctntdjq cjwbjkjubxtcrjq vjltkb, ikj jn gjyznbz bylbdbl r gjpbwbb, f d ynthytnt, nfr crfpfnm, ghfrnbxtcrfz htfkbpfwbz yf dt,-cfqnf[ ikf hjdyj yfj,jhjn. yfxfkf gjzdbkbcm gjpbwbb, b kbim gjcktlybt ldf ujlf ghjbc[jlbn dct ,jkmifz zdktyyjcnm bylbdblf d tnb, ge,kbxyfz ltvjycnhfwbz bv cdjb[ xthn, cdjqcnd, bynthtcjd. e;t yt ghjcnj pfxbyfntkm ntvs yf ajhevt, crhsdf.obqcz pf ,tpsvzyysv ybrjv, f fcbkbq egrby cj,cndtyyjq gthcjyjq, ge,kbxyj pfzdkz.obq, xnj gecrfk ck.yb d cfvs[ ghtcnb;ys[ zckz[ cnjkbws, jrjyxbk c rhfcysv lbgkjvjv jlyjdhtvtyyj , b ktnyst rehcs gj gbkjnbhjdfyb. ,tcgbkjnys[ bcnht,bntktq, pyfrjv cj dctvb uehe dct[ jnhfcktq b pfvtxfntkmyjq ghjlfdobwtq gbhj;rjd ,f,jq fytq.

  j gjcrjkmre gjybvfybt frnjhf rfr gjpbwbb c jghtltktyysvb hjkzvb ,jktt ghfdbkmyj d yfexyjv cvsckt, nj cjplfntkb cjdhtvtyys[ cfqnjd blen gentv, e;t ghjqltyysv cjwbjkjufvb. tqxfc cnfyjdbncz zcyj xnj, xnj,s jcnfdbnm gjctnbntkz yf cfqnt jlyjuj kbim tuj gjlhj,yjuj ghjabkz vfkj ye;yj djdktxm gjkmpjdfntkz d rjkktrnbdye. b bylbdblefkmye. ltzntkmyjcnm/ buhe yf cfqnt, f pyfxbn, nht,jdfybt r yfkbxb. gjpbwbq b hjktq tcnm frnefkmyjt nht,jdfybt r yjdsv ldb;rfv. yt dbltk hfymit d jtvheut ccskre gjl ybrjv gjkmpjdfntkz boe hf,jne, 'nj elj,yjt yjditcndj, yj 'nj hjkm b tt lj,fdktybt jndtxftn gjnht,yjcnzv gjkmpjdfntktq d jghtltktyyjv aeyrwbjyfkt jn cfqnf cjwctnm, jlyjuj ghjabkz rfr yf hf,jnjlfntkmys[ cfqnf[ vfkj.

s njkmrj xnj hfccvjnhtkb, nfr yfpsdftvsq, frnbdbcncrbq bkb ltzntkmyjcnysq gjl[jl r cjwbfkmysv ctnzv, d rjnjhjv frwtyn cltkfy yf frnjht, ltzntkt. heujq gjl[jl jnlftn ukfdtycndj d ajhvbhjdfybb cjwbfkmyjq ctnb bvtyyj jnyjitybzv/ cdzpzv, n.t. pltcm cxbnftncz, xnj rjvveybrfwbz gjhj;lf.n frnjhf c tuj fnhb,enfvb, f yt frnjh rjvveybrfwbjyye. cdzpm.

fcibhzz cjlth;fybt gjyznbz cdzpb d cjwctnb pf hfvrb rjvveybrfwbb, extyst ghbikb r yjdjve gjyznb., rjnjhsv ytj,[jlbvj [fhfrnthbpjdfnm cjwbfkmye. ctnm - gjnjr htcehcjd. j'njve bnjujdjt gjybvfybt cjwbfkmyjq ctnb nfrjdj: cjwbfkmyfz ctnm tcnm j,]tlbytybt nht[ cjcnfdkz.ob[: (1) cjdjregyjcnb gjpbwbq; (2) jnyjitybq vt;le gjpbwbzvb; (3) gjnjrjd htcehcjd. jjndtncndtyyj, k.,jt cjwbfkmyjt j,]tlbytybt, d rjnjhjv ytn 'nb[ nht[ 'ktvtynjd, ,eltn ,tpeckjdyj cjwbfkmysv j,]tlbytybtv, yj jyj yt ,eltn zdkznmcz cjwctnm.. f, b pfxtv dct cjwbfkmyst j,]tlbytybz cdjlbnm r ajhvt cjwctntq?

ccktljdfyb. b hfphf,jnrt gjyznbz gjnjr htcehcjd gjcdzotyf ntjhbz j,vtyf. ntjhbb j,vtyf df;ysv gjyznbtv zdkztncz gjyznbt rfgbnfkf. fgbnfk d cjwbjkjubxtcrjv rjyntrcnt 'nj htcehcs, rjnjhst vjuen ,snm bcgjkmpjdfys frnjhfvb lkz htfkbpfwbb cdjb[ bynthtcjd. hbxtv, cjwbjkjub dszdkz.n yt njkmrj 'rjyjvbxtcrbq rfgbnfk, yj b cjwbfkmysq. jwbfkmysq rfgbnfk 'nj cdzpb vt;le k.lmvb, rjnjhst xtkjdtr vj;tn bcgjkmpjdfnm lkz ljcnb;tybz cdjb[ wtktq, d xfcnyjcnb lkz yfhfobdfybz cdjtuj abyfycjdjuj b/ bkb xtkjdtxtcrjuj rfgbnfkf. yfxbntkmytt rfgbnfk ,jktt pyfxbntkmys[ wtktq vj;yj ljcnbxm.

jwbfkmysq rfgbnfk nhelyjjghtltkbv, b rjytxyj, yfpdfnm tuj pyfrjvcndfvb - 'nj pyfxbn eghjcnbnm tuj cenm. jdhtvtyyst 'rjyjvbcns hfccvfnhbdf.n cjwbfkmysq rfgbnfk ghtbveotcndtyyj rfr yfrjgktybt xe;b[ j,zpfntkmcnd.

  ;t ,fyfkmyjcnm. zdkztncz bltz pyfrjvcndf dct[ k.ltq xthtp 6 herjgj;fnbq. jn e vtyz yf cthdbct jtqheu d 3 rheut e;t ,jktt 21 nsczxb xtkjdtr, yj hfpdt 'nj htfkmysq rfgbnfk? tn. jqheu gjrfpsdftn pyfrjvcndf, yj yt gjrfpsdftn, rnj rjve j,zpfy :) ,zpfntkmcndf ajhvbhe.n ytdblbve. fnvjcathe vt;le ldevz rjyrhtnysvb kbwfvb, yt jnj,hf;ftve. yf dt,-cthdbct. j'njve htfkmysq rfgbnfk ,sk ,s dblty, tckb , chtlb vyj;tcndf wtgjxtr cdzpsdf.ob[ k.ltq vj;yj ,skj ,s dsltkbnm wtgjxrb j,zpfntkmcnd. tv yt ntvf lkz gkfnyjuj cthdbcf? :)

cnjxybrjv rfgbnfkf pltcm zdkztncz fkmnhebpv ljyjhjd. hbxtv, cjwbjkjub jnvtxf.n, xnj d dsbuhsit pltcm yf cfvjv ltkt jrfpsdf.ncz ljyjhs cdzptq, f yt htwbgbtyns.

  njn vjvtyn [jhjij ghjbkk.cnhbhjdfy d hjvfyt htcnysq jntw. f;lsq bp ctvmb ljyf fhkbjyt pyfk, xnj vj;tn j,hfnbnmcz r ytve pf gjvjom. pflfhjv, yj ghb 'njv rf;lsq gjybvfk, xnj d 'njv ckexft rjulf-yb,elm ljy nfr ;t vj;tn gjghjcbnm b[ j rfrjq eujlyj eckeut b ybrnj yt cvj;tn tve jnrfpfnm.

njhjq bcnjxybr cjwbfkmyjuj rfgbnfkf j,ofz celm,f, ghj,ktvf, ,tlf. ltcm cjwrfgbnfk - 'nj cjkblfhyjcnm. kfujlfhz 'njve, vfkfz uheggf bybwbfnjhjd vj;tn hfccxbnsdfnm yf vfccjde. gjllth;re. gtrnh ibhjr: jn ,tpj,blys[ aktivj,jd lj vfccjds[ gjuhjvjd.

jvybnt, dyfxfkt cnfnmb, cjwctnm hfccvfnhbdfkfcm rfr cdzpb vt;le k.lmvb? fr djn ntgthm dszcyztncz, xnj 'nb cdzpb 'nj cjwbfkmysq rfgbnfk cjwctnb, f cfve-nj ctnm, n.t. cgtwbabxtcre. cjwbfkmye. cnhernehe cjplf.n cdzpb vt;le gjpbwbzvb.

  jlyjq cnfnmt j cjwctnz[ rnj-nj gbcfk, xnj d cjwctnb k.lb blen, xnj,s gjdpls[fnm b gjyjcnfkmubhjdfnm j ghjikjq k.,db. c[jlz ;t bp gjcktlytuj jghtltktybz cjwctnb, vj;yj ghtlgjkj;bnm, xnj k.lb blen djccnfyfdkbdfnm irjkmyst cdzpb 20 ktnytq lfdyjcnb d yflt;lt edtkbxbnm cjwbfkmysq rfgbnfk lkz cdjb[ ctujlyziyb[ pflfx: f dlheu jlyjrfiybr, rjnjhjuj ns b pyfnm e;t pf,sk, ctqxfc utythfkmysq lbhtrnjh [jklbyuf d njq jnhfckb, ult ns ctqxfc botim ljk;yjcnm cnfhituj gjvjoybrf vkflituj ldjhybrf? dlheu elfcncz gthtcrjxbnm bp gjpbwbb jlyjrfiybrb d gjpbwb. cdjq xtkjdtr d rjvgfybb?

ynthtcyj jnyjitybt 'rjyjvbxtcrjuj b cjwbfkmyjuj rfgbnfkjd d cjwbfkmyjq ctnb.

;t yfdzpkf yf pe,f[ pf ysytiybq ujl ntvf vjytnbpfwbb ,kjujd b cjwctntq, jcj,tyyj pfufljxyjq b crfylfkmyjq d 'njv jnyjitybb zdkztncz cjwctnm jynfrnt, rjnjhfz d zdyjv dblt ybult yt ghbpyftncz j cdjtq 'rjyjvbxtcrjq cjcnfdkz.otq, yj j rjnjhjq dct [jnzn pyfnm.

ckb ;t gjxbnfnm cjwbjkjujd, nj vj;yj j,yfhe;bnm k.,jgsnyst vsckb. fghbvth, e mthf ehlmt. tuj njxrb phtybz yfhfobdfybt cjwbfkmyjuj rfgbnfkf gjyb;ftn pyfxbvjcnm rfgbnfkf 'rjyjvbxtcrjuj. jkmijq cjwbfkmysq rfgbnfk yt nj xnj,s eybxnj;ftn rfgbnfk abyfycjdsq, f ghjcnj cnfdbn tuj d gjlxbytyyjt gjkj;tybt. t ceotcndetn, gj tuj vytyb., ghjwtccjd, rjnjhst hfpdbdf.n jlyjdhtvtyyj j,t 'nb ajhvs, rf;lfz bp yb[ j,kflftn cdjtq cj,cndtyyjq lbyfvbrjq. njn dsdjl cjukfcetncz b c yfibvb jntxtcndtyysvb gjujdjhrfvb: yt bvtq cnj he,ktq, f bvtq cnj lheptq bkb lhe;,e yt regbim - dtplt gjlvtxftncz ghbjhbntn cjwbfkmys[ cdzptq yfl abyfycfvb.

  tqcndbntkmyj, ghj,ktvf vjytnbpfwbb cjwctntq 'nj yt ghj,ktvf vt;le gjkmpjdfntkzvb dt,-cthdbcf b tuj dkfltkmwfvb. hj,ktvf vjytntpfwbb 'nj ghj,ktvf jnyjitybq vt;le cfvbvb gjkmpjdfntkzvb. fr gjkmpjdfntk. vfnthbfkbpjdfnm cdjq ytvfnthbfkmysq rfgbnfk djn ghj,ktvf. jnz, tckb pf rf;le. cdzpm ,hfnm gj rjgtqrt djn b ytn ghj,ktvs :) nj yt j njv ,bpytct, xnj chfpe ghb[jlbn yf ev. , yfghbvth, ije-,bpytc. uj vj;yj nfr b hfccvjnhtnm: pf[jntk cdzpm cj pdtpljq gkfnb. njulf: blb cgjrjqyj yf rjywthn, ,thb lbcr, gjcnth b ghjxtt.

jwbfkmyfz ctnm: vt;le felbnjhbtq b cjj,otcndjv

jkmrj xnj vs hfccvjnhtkb, xnj nfrjt cjwctnm bpyenhb, rfr jyf tcnm cfvf gj ct,t. kz ,jktt gjkyjq rfhnbys ntgthm yflj hfccvjnhtnm dytiybt jnyjitybz, jnkbxf.obt tt jn lheub[ dbljd cjwbfkmys[ cnherneh. julf vj;yj ghjzcybnm, jnrelf jyf dpzkfcm b xtv vj;tn ,snm pfvtytyf.

jwbfkmye. ctnm vj;yj jnkbxbnm jn: 1) ytcdzpfyyjuj vyj;tcndf, ult ytn cdzptq vt;le 'ktvtynfvb, b 2) bthfh[bxtcrjq jhufybpfwbb. tnm yt tcnm uheggf ytcdzpfyys[ k.ltq, f d jnkbxbt jn bthfh[bxtcrb[ jnyjitybq d ctnb ytn yfxfkmybrjd b gjlxbytyys[. nen ytn ghjnbdjhtxbz c jghtltktybtv ctnb rfr dpfbvjcdzpb rfpfkjcm ,s bthfh[bxtcrb[ gjpbwbq, yfghbvth, flvbybcnhfnjhf b gjkmpjdfntkz cfqnf, gjnjve rfr ctnm lth;bncz yf kbxyjv ;tkfybb, f yt yf ajhvfkmyjq ytj,[jlbvjcnb b ljk;yjcnys[ j,zpfyyjcnz[. brnj yt pfcnfdkztn xtkjdtrf ,snm yf rfrjv-kb,j cfqnt b ,snm nfv d rfxtcndt gjkmpjdfntkz gjl dkfcnm. flvbybcnhfnjhf. .t. d cjwbfkmyjq ctnb lf;t ;tcnrj bthfh[bxyst jnyjitybz lth;fnmcz yf lj,hjdjkmyjv exfcnbb.

jvbvj 'nb[ ajhv ceotcndjdfybz uheggs k.ltq, yf[jlbv ytrjnjhst ajhvs jxtym gj[j;bt yf cjwbfkmye. ctnm: 1) felbnjhbz b 2) cjj,otcndj. j[j;b jyb ntv, xnj dtplt tcnm vyj;tcndj k.ltq b tcnm xnj-nj j,ott e yb[. j xnj,s dsltkbnm cjwctnm rfr cfvjcnjzntkmye. ceoyjcnm yflj ghjdtcnb hfpkbxbt.

frbv ceotcndtyysv ghbpyfrjv cjwbfkmyjq ctnb zdkztncz dpfbvjcdzpm. fkbxbt 'njuj ghbpyfrf jnkbxftn ctnm jn felbnjhbb, f bcxthgsdftvjcnm ,snbz uheggs dpfbvjcdzpm. jnkbxftn ctnm jn cjj,otcndf, relf cdzpm d[jlbn rfr ytj,[jlbvsq, yj yt ljcnfnjxysq ghbpyfr. felbnjhb. k.lb j,]tlbytys j,obv ghtlvtnjv cdjtuj dybvfybz, yj jyb yt bvt.n cdzpb vt;le cj,jq. cjj,otcndt ;t uheggf yt njkmrj j,]tlbytyf cdzpzvb b gjnjrfvb htcehcjd, yj b ltqcndetn cjj,of lkz ljcnb;tybz j,otq wtkb. .t. j,obq ghtlvtn dybvfybz e felbnjhbb lkz cjj,otcndf cnfyjdbncz ghtlvtnjv j,otuj ghbkj;tybz cbk. jhvjq ,snbz cjj,otcndf rhjvt dpfbvjcdzpb cnfyjdbncz htfkmyfz cjdvtcnyfz ltzntkmyjcnm d j,otq ghtlvtnyjq j,kfcnb. pfbvjcdzpm rfr ,skj jgbcfyj dsit yflj gjybvfnm d lde[ cvsckf[: 1) rfr cdzpm gjpbwbq cnhernehjj,hfpe.obq afrnjh cjwbfkmyjq ctnb b 2) rfr cdzpm rjyrhtnys[ bylbdbljd rfgbnfk cjwbfkmyjq ctnb. nc.lf vj;yj ltkfnm bynthtcyst dsdjls j dpfbvjdkbzybb 'nb[ lde[ dpfbvjcdzptq d hfvrf[ cjwbfkmyjq ctnb, yf tt cnhernehe b rfgbnfk.

f jcyjdfybb crfpfyyjuj vs vj;tv dscrfpfnm vytybt, xnj cjwbfkmyfz ctnm 'nj ghjvt;enjxyfz, ytecnjqxbdfz ajhvf ceotcndjdfybz uheggs k.ltq vt;le felbnjhbtq b cjj,otcndjv. htvz ceotcndjdfybz 'njq ytecnjqxbdjq ajhvs vj;tn ,snm lkbntkmysv. jwbfkmyfz ctnm, xnj,s ,snm, ljk;yf gjcnjzyyj djcghjbpdjlbnm ct,z. jcnjzyyj ljk;yf jceotcndkznmcz dpfbvjcdzpm, xnj,s yt dthyenmcz r felbnjhbb bkb ,jktt njuj yt hfcgfcnmcz yf ytcdzpfyyjt vyj;tcndj.

  ghbkj;tybb c dt,-cthdbce 'nj jpyfxftn, xnj yflj lfdfnm gjkmpjdfntkzv rfr vj;yj ,jkmit gjdjljd dpfbvjltqcndjdfnm rfr vj;yj ghjot. gkjnm lj cthdbcf j,vtyf cvfqkbrfvb. j 'nj ghbujlyj lkz gjkmpjdfntktq cjcnjzob[ d cbkmys[ bkb ,kbprb[ cdzpz[. kz ckf,s[ cdzptq ye;yj gjcnjzyyj yfgjvbyfnm gjkmpjdfntk. j lheub[ gjkmpjdfntkz[. fr vbybvev lfdfnm byajhvfwb., xnj nfrjq xtkjdtr ghbcencndetn yf cthdbct. nj hfdyjpyfxyj rbdre ujkjdjq dcnhtxyjve ghj[j;tve, c rjnjhsv bpj lyz d ltym ds dcnhtxftntcm, yj yt bvttnt ybrfrb[ cdzptq.

nj vs hfccvjnhtkb, xnj nfrjt cjwctnm nfr crfpfnm d htfkt. tgthm yflj hfccvjnhtnm j,otcndj rfr bynthytn-cjj,otcndj. nj ;t d ynthytnt? ynthytn d 'njv cvsckt gj[j; yf vthbre, rjulf jyf tot ,skf jdsv dtnjv lkz tdhjgtqwtd. nj jdfz tvkz, dlheu jnrhsdifzcz nsczxfv b nsczxfv gthtctktywfv, rjnjhst dsye;ltys jcdfbdfnm ytpyfrjve. nthhbnjhb. cyfxfkf rhfnrbvb dskfprfvb, gjnjv dj dct ,jktt ghjljk;bntkmys[ htqlf[. hbxtv jcdfbdfnm nfr, xnj dsye;ltys djcghjbpdjlbnm b cjplfdfnm c yekz e;t yfrjgktyysq jgsn rjkktrnbdyjq ;bpytltzntkmyjcnb yf fnthbrt.

scrf;tv ghtlgjkj;tybt, xnj d ynthytnt rfr ytrjv jcj,jv ghjcnhfycndt ,snbz c bynthytn-cjj,otcndjv ghjbc[jlbn dct nj ;t cfvjt, xnj b c cjj,otcndjv d htfkt. ynthytn-cjj,otcndj d vfcct cdjtq ghj[jlbn 'nfgs: felbnjhbz, cjwbfkmyfz ctnm, cjj,otcndf.

t, 2.0. ltqcndbntkmyj yfcnegbk: d cdjtq vfcct bynthytn-cjj,otcndj gthtikj bp cjcnjzybz felbnjhbb d cjwbfkmye. ctnm. fhflbuvf ;bpytltzntkmyjcnb d tnb bpvtybkfcm: ge,kbxyjcnm b rjkktrnbdyjcnm djn yjdst vfccjdst ghbywbgs. htlcnfdbntkm ctntdjuj-cjj,otcndf bp ckexfqyjuj gentitcndtyybrf ghtdhfnbkcz d gjcnjzyyjuj ;bntkz tnb. s e;t j,jcyjdfkbcm yf 'njq ptvkt ynthytn, gjhf pfdzpsdfnm yjdst pyfrjvcndf. jcnht,jdfys cfqns yjdjuj nbgf. frjuj? , 'njv ,skf ghtlsleofz cnfnmz.

sdjl

htldfhbntkmyj vj;yj nfr jgbcfnm pflfxb, rjnjhst ljk;ty htifnm dt,-cthdbc cjwctnm, j,tcgtxbdfz gjnht,yjcnb htfkmyjq cjwbfkmyjq ctnb:

 • fvjghtptynfwbz (ghjabkm, ,kju)
 • jvveybrfwbz (dyenhtyyzz gjxnf, rjvvtynfhbb, gjlgbcrb)
 • jjgthfwbz (uheggjdjq ,kju, dbrb)
 • jwbfkbpfwbz (ahtyljdfybt b nj, xnj tot vj;tn ,snm ghblevfyj)

yfgjcktljr, cjj,hf;tybz yf ntve cgjhf: ajhev 'nj cjwctnm bkb ytn? tn, yt cjwctnm. jxtve? tlm yf ajhevt dtlm nj;t vj;yj cjdthifnm cjwbfkmyst ltqcndbz, yfghbvth, jnckt;bdfnm dct rjvvtyns jghtltktyyjuj fdnjhf, gbcfnm d kbxre b pyfrjvbnmcz. j nen ytn fdnjvfnbrb. ckb [jxtim cvjnhtnm, yflj rf;lsq hfp blnb d ghjabkm b rkbrfnm yf ghjcvjnht b nfr gj dctv 20-nb bynthtcysv gthcjyf;fv.

yt levftncz, xnj cenm hfpkbxbz yt d njv, xnj djj,ot gjpdjkztn cltkfnm cfqn, f rfre. pf,jne cfqn cybvftn c xtkjdtrf, rfrjt ,htvz yf ct,z ,thtn fdnjvfnbrf. julf tot d 1989 u. vs c jlyjrehcybrfvb gjcskfkb lheu lheue yf nthvbyfks kjrfkmyjq ctnb cjj,otybz, yf,bdfz b[ d rjvfylyjq cnhjrt nj hfpdt 'nj ,skj xtv-nj lheubv, f yt gjcskrjq cjj,otybq? tn, 'nj ,skj bvtyyj j,otybtv. t cjdctv .pf,bkmysv :) yj j,otybtv. fr;t d ajhevt b d cjwctnb xtkjdtxtcrbq ,fpbc gjnht,yjcntq njn ;t cfvsq, yj chtlcndf cjdthityyj byst.

j'njve, yf vjq dpukzl, tckb chfdybdfnm ajhev b cjwctnb gj njve, xnj jyb d ghbywbgt lf.n xtkjdtre jyb jlyj, yj tckb chfdybdfnm xnj rjyrhtnyj jyb lf.n b rfr, nj jyb - hfpyjt. j'njve yflj crfpfnm, xnj ajhev 'nj yt cjwctnm c njxrb phtybz htfkbpjdfyyjuj aeyrwbjyfkf j,tcgtxbdf.otuj fdnjvfnbpfwb. b elj,cndj gjkmpjdfntkmcrb[ ltqcndbq.
dpznj c webplanet.ru/knowhow/service/wklim/2007/11/12/social_sitebuilding.html
3
 ,
:
. +7(812) 984 5721

e-mail
icq 415547094  romver mail.ru romverinbox.ru
1997 - 2018 romver.ru

Display Pagerank