www.romver.ru
/ /( )

tp lj,hjnyjuj ntrcnjdjuj rjyntynf rhfqyt ckj;yj j,tcgtxbnm 'aatrnbdye. hf,jne rjhgjhfnbdyjuj cfqnf. f;t nt dt,-htcehcs, rjnjhst gjgfkb yf gthde. cnhfybwe gjbcrjdjq dslfxb yltrcf bkb euk, ythtlrj hbcre.n gjnthznm vyjujxbcktyys[ gjctnbntktq bp xbckf wtktdjq felbnjhbb gjntywbfkmys[ rkbtynjd bkb pfrfpxbrjd. nj,s ghbdktxm dybvfybt b pfbynthtcjdfnm gjctnbntktq, rf;ljve cfqne ghjcnj ytj,[jlbv ntrcnjdsq rjyntyn: eybrfkmysq, ljcnjdthysq b frnefkmysq.

ckb yf cfqnt ,eltn ghtlcnfdktyf byajhvfwbz, djcnht,jdfyyfz wtktdjq felbnjhbtq, gjctnbntkb dfituj cfqnf j,zpfntkmyj ghjxbnf.n cnfnmb b ntrcns, jcnfdzn ccskrb yf cjwbfkmys[ htcehcf[, gjlgbiencz yf e-mail hfccskrb, xnj,s dgjcktlcndbb dkbnmcz d lhe;yst hzls rkbtynjd b pfrfpxbrjd.

pyfrjvmntcm c ytcrjkmrbvb cgjcj,fvb, rjnjhst gjvjuen ghbdktxm b elth;fnm gjctnbntktq dfituj cfqnf:

fxtcndtyysq rjyntyn. e,kbreqnt vfnthbfks, rjnjhst ,elen bynthtcys wtktdjq felbnjhbb. fxtcndtyysq rjyntyn cj[hfybn cdj. frnefkmyjcnm d ,kb;fqitt dhtvz b ,eltn djcnht,jdfy d ,eleotv.
j,bkmyfz dthcbz cfqnf. xbnsdfz djphfcnf.oe. gjgekzhyjcnm vj,bkmys[ ecnhjqcnd chtlb bynthytn-gjkmpjdfntktq, rhfqyt df;yj bvtnm vj,bkmye. dthcb. cfqnf, lhe;tcndtyye. r vj,bkmysv ecnhjqcndfv. gjctnbntktq ghjgfln ;tkfybt pyfrjvbnmcz c cfqnjv, tckb byajhvfwbz yf dt,-cnhfybwf[ ckj;yf lkz djcghbznbz b ytelj,yf lkz xntybz yf 'rhfyf[ cjdhtvtyys[ cvfhnajyjd b lbcgktz[ cjnjds[ ntktajyjd.
hfvjnyfz cnhernehf cfqnf. ,tlbntcm, xnj byajhvfwbz ghtlcnfdktyf d cnhernehbhjdfyyjv dblt c ntvfnbxtcrbvb hfpltkfvb, pfujkjdrfvb b gjlpfujkjdrfvb. ntrcnf[ ghbcencnde.n yevthjdfyyst b vfhrbhjdfyyst cgbcrb, gjvjuf.obt dsltkbnm cfvjt df;yjt, xnj j,ktuxftn b ecrjhztn djcghbznbt ntrcnjdjuj rjyntynf. fxtcndtyyst ajnjuhfabb, gjkyjwdtnyst lbfuhfvvs, byajhvfnbdyst uhfabrb, lj[jlxbdfz byajuhfabrf dc 'nj dvtcnt dpznjt gjvj;tn hfcrhsnm cjlth;fybt rjyntynf b pfbynthtcjdfnm gjkmpjdfntktq.
jyznyfz yfdbufwbz. jhf,jnfqnt yfl 'ktvtynfvb yfdbufwbb b cltkfqnt elj,ysv ljcneg r rjyntyne c k.,jq cnhfybws dt,-cfqnf. eltn gjktpyj cjplfnm bcxthgsdf.ott ukfdyjt vty. cfqnf, jndtxf.ott yf djghjcs gjkmpjdfntktq: frbt eckeub vj;yj pfrfpfnm yf cfqnt, tv gjktpty htcehc lkz htitybz ghj,ktv, frbt njdfhs vj;yj regbnm b lh. tv elj,ytt b gjyznytt yfdbufwbz, ntv dsit rjydthcbz cfqnf.
hjcc-,hfepthyfz dthcnrf. cgjkmpeqnt rhjcc-,hfepthye. dhcnre, ghbujlye. lkz jnj,hf;tybz rjyntynf d jcyjdys[ dt,-,hfepthf[ (Mozilla Firefox, Opera, Safari, yltrc-hfepth, Google Chrome, Internet Explorer), f nfr;t d vj,bkmys[ dthcbz[ 'nb[ ,hfepthjd. f;t cfvsq kexibq vfnthbfk, rjnjhsq gkj[j jnajhvfnbhjdfy, ,eltn ytrfxtcndtyyj djcghjbpdjlbnmcz d bynthytn-,hfepthf[. cgjkmpeqnt ghfdbkmyst ihbans b cjxtnftvst jnntyrb, rjnjhst ,elen jgnbvfkmysv j,hfpjv ufhvjybhjdfnm c lbpfqyjv cfqnf.
pf,bkbnb cfqnf. nj,s gjctnbntkb, rjnjhst e;t jpyfrjvbkbcm c ntrcnjdsv rjyntynjv, vjukb ,scnhj b ytghbye;ltyyj cjdthibnm pflfyyst ltqcndbz (cltkfnm pfrfp, gjpdjybnm, jcnfdbnm rjvvtynfhbq b gh.), ekexifqnt .pf,bkbnb cfqnf. ckb wtktdst ltqcndbz pfnhelybntkmys bkb nht,e.n vyjuj dhtvtyb (lj,fdktybt njdfhf rjhpbye, jajhvktybt pfrfpf, jgkfnf njdfhf), pyfxbn, .pf,bkbnb cfqnf yt cjjndtncndetn gjnht,yjcnzv gjkmpjdfntktq.


sgjkybnt 'nb htrjvtylfwbb b ds ekexibnt 'aatrnbdyjcnm ntrcnjdjuj rjyntynf cj,cndtyysvb cbkfvb. tckb ds ljdthztnt ghjatccbjyfkfv b dfv ye;ty fdnjhcrbq rjgbhfqnbyu j,hfofqntcm r eckeufv rjgbhfqnthf Watermillsk!
3
  ,
:
. +7(98I) 7608865

e-mail
icq 415547094  romver  mail.ru  romverinbox.ru
1997 - 2023 romver.ru

Display Pagerank